Regionální rozvoj a jeho management v České republice

Autor / editor: Wokoun René a kol.
Rok vydání: 2007
ISBN: 978-80-245-1301-0 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 246
Fakulta: NF
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
V posledních přibližně patnácti letech pomalu narůstaly regionální disparity spojené s procesy ekonomické a společenské transformace v ČR. V Evropské unii i v jiných státech byla problémům regionálního rozvoje věnována větší pozornost. Nicméně se vstupem ČR do EU a s nárůstem již zmíněných regionálních diferencí bylo potřeba se tomuto tématu zodpovědně věnovat i v ČR.
Právě předkládaná publikace se zabývá určitými otázkami regionálního rozvoje v ČR. Publikace je tvořena dvěmi částmi: Analýza regionálního rozvoje České republiky a výhled pro období 2007-2013 a Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností.
První část publikace je věnována socioekonomické analýze České republiky s dominantním regionálním pohledem, který je problémově a odvětvově orientovaný. Socioekonomická analýza je ukončena SWOT analýzou, na niž navazuje strategická část. Původním smyslem této práce bylo vypracování podkladů pro Národní rozvojový plán České republiky na období let 2007 až 2013, tj. na celé programovací období EU. V tomto období právě ČR obdrží poměrně výraznou podporu ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti pro svůj regionální rozvoj. Zadavatelem studie bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, na jejím zpracování se podíleli odborníci Vysoké školy ekonomické v Praze (především Národohospodářské fakulty). Ekonomické fakulty VŠB-TUO Ostrava a MEPCO, s.r.o.
Druhá část publikace je v podstatě stručným výstupem z projektu „Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností“, který v rámci rezortního výzkumu Ministerstva pro místní rozvoj ČR řešili pracovníci Katedry veřejné správy a regionálního rozvoje (nyní Katedry regionálních studií a Katedry práva) NF VŠE a Střediska regionálních a správních věd VŠE pod vedením doc. RNDr. Reného Wokouna, CSc. v letech 2004-2006. Tento projekt byl zaměřen na rozbor specifik managementu ve veřejné správě s důrazem na potřeby regionálního rozvoje. Cílem projektu bylo stanovení postupů, jež povedou ke zlepšení znalostního a dovednostního managementu na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností, přičemž ve svém důsledku by měly přispět ke zvýšení příjmů a snížení výdajů uvedených orgánů veřejné správy.

Regionální rozvoj a jeho management v České republice
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: