Sbírka úloh pro Manažerskou ekonomiku (2., aktualizované vydání)

Autor / editor: Špička, J.; Kozáková, P.
Rok vydání: 2022
ISBN: 978-80-245-2471-9
Vydání: 2., aktualizované vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 82
Fakulta: FM
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:

Skripta „Sbírka úloh pro Manažerskou ekonomiku“ jsou určena studentům Fakulty managementu VŠE, a to zejména pro účely předmětu Manažerská ekonomika. Předložená skripta aktualizují své první vydání s cílem doplnit a upravit stávající obsah a být studentům ještě přínosnější. Sbírka obsahuje zadání úloh, jež budou řešeny na cvičeních prezenční formy studia a na soustředěních kombinované formy studia. Nelze však vyloučit případné využití skript i v jiných předmětech či v případě, kdy se chce student zorientovat v daných tématech manažerské ekonomiky. Předložené úlohy jsou převáženě neřešené, u většiny z nich jsou však uvedeny výsledky pro kontrolu správnosti řešení nebo je formou předepsaných tabulek naznačen postup řešení. Některé úlohy jsou doplněny o kompletní postup řešení včetně výsledků. Úlohy představují praktické využití prvků manažerské ekonomiky. Studenti mohou aplikovat nabyté znalosti, vypočítat příslušné ukazatele a zvážit jejich význam pro příslušná opatření a manažerská rozhodnutí.
Skripta se dotýkají témat, jako jsou účetní výkazy, cíle podniku a zisk, řízení pracovního kapitálu, investiční rozhodování, nákladové funkce a kalkulace nákladů, výrobní propočty, kapitálová struktura, finanční analýza a finanční plánování. Příkladem lze uvést úlohy na sestavení účetních výkazů, úlohy ověřující maximalizaci zisku, úlohy procvičující obratový cyklus peněz nebo řízení zásob, úlohy zhodnocení ekonomické efektivnosti investice či způsobu jejího financování, úlohy k tématu kapitálové struktury, úlohy zaměřené na kalkulaci nákladů, analýzu bodu zvratu či výrobní propočty nebo úlohy spočívající v sestavení finančního plánu a využití nástrojů finanční analýzy. Představená témata jsou uvedena krátkým teoretickým vstupem, resp. souvisejícími vzorci, které čtenářům umožní základní orientaci v dané oblasti a následné řešení předložených úloh.
Řešení úloh prezentovaných v předložených skriptech by měla vést k pokročilým úvahám o finančním řízení podniku. Student/čtenář by měl být schopen vyřešit elementární ekonomické úlohy související s podnikáním, plánovat finanční výkazy, vypočítat příslušné ukazatele podmiňující manažerská rozhodnutí, použít výsledky provedených analýz a výpočtů pro zajištění běžného provozu firmy, analyzovat aktuální finanční situaci, navrhnout a zdůvodnit příslušná opatření a manažerská rozhodnutí. Autoři věří, že skripta přispějí k vyšší efektivnosti výuky Manažerské ekonomiky, zajistí studentům přijatelný a komplexní zdroj úloh, vhodný pro zpracovávání jednotlivých úloh, a celkově přispějí ke zvýšení znalostí a dovedností studentů.

Sbírka úloh pro Manažerskou ekonomiku (2., aktualizované vydání)
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: