Fiala Tomáš a kolektiv: Sociodemografická studie sídliště Ďáblice

 

Sborník  – CD – NEPRODEJNÉ 

Studie se podrobně zabývá sociální dimenzí pražského sídliště Ďáblice. Jejím hlavním cílem je zmapovat v základních obrysech významné současné charakteristiky a dosavadní trendy, které mají potenciál v budoucnosti ovlivňovat sociodemografickou realitu života na sídlišti. Sekundárními cíli je prověřit, zda identifikované sociodemografické trendy neobsahují nepříznivé prvky, které by mohly být do budoucna zdrojem sociální destabilizace sídliště a zda urbanistický koncept sídliště podporuje rezidenční spokojenost a stabilitu. Studie kombinuje data a postupy z oblasti demografie, sociální geografie a sociologie. První část je analytická a soustředí se na dosavadní vývoj demografických procesů, socioekonomickou realitu obyvatel a situaci v oblasti bydlení. Poznatky z této části jsou využity v části druhé, která je prognostická a přináší variantní demografickou prognózu s horizontem dvacet let (do roku 2037) navázanou na expertně definované popisy scénářů budoucího vývoje.

ISBN 978-80-245-2282-1

 
Editor Tomáš Fiala a kolektiv
Autoři
RNDr. Tomáš Fiala, CSc., Ing. Jiří Braňka, doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc., RNDr. Ivana Přidalová, Ph.D.,
Mgr. Hana Říhová
Počet stran 87
Formát pdf
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2019