Potančok, M.; Radváková, V.; Uhlík, A.: Podpora komunikace týmové práce – Slack & Trello

Metodická příručka

Skripta – elektronická kniha

 

ISBN 978-80-245-2310-1, VŠE, 2019, 1. vydání, 41 stran

Cílem metodické příručky je vytvořit metodický postup pro učitele a sestavit sbírku elektronických podkladových materiálů k nástrojům pro podporu komunikace. Jedná se o nasazení a možné zavedení aplikace Slack a Trello do týmové komunikace v jednotlivých předmětech. Na Fakultě informatiky a statistiky VŠE vyučujeme celou řadu předmětů s důrazem na týmovou práci. Přínosem příručky je nejen podpora efektivní týmové komunikace, ale i vytvoření správných komunikačních návyků. Studenti se díky moderním nástrojům naučí rozpoznávat bezpečná prostředí pro týmovou práci a osvojí si možnosti správy komunikace, které mohou následně využít ve svém profesním životě.

 
Formát pdf
Jazyk čeština
Doporučeno pro
bakalářské a magisterské studium na VŠE v Praze
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Zdarma ke stažení
https://ksa.vse.cz/o-katedre/odborna-cinnost/