Krpálek, P.; Krpálková Krelová, K.: Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů

ISBN 978-80-245-2239-5, VŠE, 1. vydání, 2017, 134 stran, A4

“Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů“ navazuje na vysokoškolskou učebnici „Didaktika ekonomických předmětů“ z roku 2012 a rozpracovává její teoreticko-metodologické základy do podoby systematické řady příkladů, zaměřených na aplikaci relevantních poznatků z teorie vyučování ekonomických předmětů. Autoři začínají implementací dvoustupňového kurikula, kde se zaměřují na analýzu základního kurikula a konstrukci školního vzdělávacího programu v podobě standardní sady učebních dokumentů. Na tomto základě autoři dále konstruují aktuální pojetí tvorby pedagogických dokumentů, jako jsou časově tematické plány, písemné přípravy na vyučování a hospitační záznamové listy. Jádrem další aplikace poznatků je didaktická analýza učiva a s ní související procvičování formulace výchovně vzdělávacích cílů, tvorba koncepčního záměru výuky, tedy způsob organizace výukové činnosti, koncipování metodického portfolia, konkrétní přístupy k aplikaci materiálních didaktických prostředků, pedagogická komunikace, diagnostika a klasifikace výuky, evaluační aktivity včetně jejich provázání se systémem řízení kvality ve vzdělávání. Autoři si kladou za cíl zprostředkovat studentům učitelství ekonomických předmětů důležité dovednosti a návyky, potřebné pro pedagogickou praxi, vytvořit představu o práci učitele ekonomických předmětů na střední odborné škole a usnadnit tak první kontakty studentů s realitou vzdělávání v rámci pedagogických praxí na fakultních školách Vysoké školy ekonomické a při následném vstupu do profese.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
magisterské

 

Předchozí vydání/dotisky: