Takáčová Hana: ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ


ISBN 978-80-245-1664-6, 1. vydání, 2010, 184 s.Takáčová_Účetnictví neziskových

Cílem učebního textu je přiblížit problematiku účetnictví nestátních neziskových organizací, tj. organizací, které byly založeny za jiným účelem než je podnikání, seznámit posluchače
s rozpočtovými předpisy ve vazbě na účetnictví těchto organizací, vznikem účetnictví státu jako prvním krokem budoucí reformy veřejných financí, s Mezinárodními účetními standardy pro veřejný sektor (IPSAS).

Jednotlivé výkladové celky jsou doplněny přehledy základních účetních případů. V textu je použité číselné označování účtových tříd a účtových skupin směrné osnovy. Pro snadnější pochopení účetnictví nestátních neziskových organizací poslední kapitola obsahuje vybrané praktické příklady účtování. K publikaci jsou ve formě příloh připojeny účetní výkazy výše uvedených účetních jednotek v plném a ve zjednodušeném rozsahu.

Předložený učební text mohou využít především posluchači Fakulty financí a účetnictví, Fakulty národohospodářské, ale i podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Výuka problematiky účetnictví nestátních neziskových organizací však předpokládá dobré znalosti finančního účetnictví.