Heřman Jan: ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА


ISBN 978-80-245-1850-3, 1. vydání, 2012, 154 s.Heřman_Ocenka imuščestva

Publikace seznamuje čtenáře jednak s metodami oceňování nehmotného majetku, movitého majetku i nemovitostí,
a jednak s významem a postavením znalců a odhadců majetku. Také vysvětluje pojmy cena a hodnota a jejich modifikace, a rovněž přibližuje jednotlivé oceňovací standardy používané v ČR a konfrontuje je s přístupy používanými ve vyspělých zemích EU. Představuje a porovnává jednotlivé metody oceňování, vysvětluje rozdíly mezi administrativním a tržním způsobem stanovení hodnoty majetku.

Rovněž uvádí čtenáře do problematiky praktických postupů při ocenění majetku podle platných norem jak podle Zákona o oceňování majetku, tak i na tržním principu.

Публикация знакомит читателя во первых с методамы оценки нематериальных активов, движимого и недвижимого имущества, во вторых с важностью и статусом экспертов и оценщиков. Текст также объясняет понятия стоимости и цены и их модификаций, а также измерение стандартов, используемых в ЧР, и ставит перед ними подходы, используемые в развитых странах ЕС. Книга сравнивает различные методы оценки, объясняя различия между административным и рыночным способом определения стоимости имущества. Публикация также указывает читателам проблематику практической процедуры оценки имущества в соответствии с действующими стандартами, как это определено в Законе об Оценке имущества, а также на основе рыночного принципа.