Cihelková Eva a kolektiv: Měnící se uspořádání světa a nové formy vládnutí


ISBN 978-80-245-1776-6, 1. vydání, 2011, 262 s.Cihelková_Měnící se uspořádání

Odborná kniha vznikla v rámci Výzkumného záměru Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, jenž usiluje o prozkoumání jednoho z klíčových jevů, který bude v blízké i  vzdálenější budoucnosti ovlivňovat rozvoj České republiky a její schopnost vyrovnávat se s vývojem nejen svého vnitřního, ale i vnějšího prostředí, a sice vládnutí v nejširším slova smyslu (governance). Klade si za cíl prohloubit inter-disciplinární pohled na governanci, jenž by měl přispět ke specifikaci aktuálních výzev globalizované společnosti a ekonomiky, k přesnějšímu definování pojmu governance, nalezení vazeb mezi dílčími aspekty governance, jakož i k analýze a vyhodnocení dílčích aspektů governance, které je zapotřebí propojit jednotícím prvkem výzev pro systém vládnutí. Kniha pracuje s pojmem governance s vědomím, že kategorie není pro-zatím v české odborné literatuře jednoznačně zavedena, a často se s různými přívlastky používá k zachycení pouze dílčích aspektů správy a řízení.