Brunet-Thornton Richard: INTRODUCTION TO CROSS-CULTURAL MANAGEMENT – Theory and Practice

 

ISBN 978-80-245-1683-7, 1. vydání, 2010, 202 s.Brunet-thornton_Introduction Cross-Cultural

Kniha sestává ze tří na sebe navazujících částí. První část je věnována úvodu do interkulturního managementu
a zdůrazňuje jeho přínos, možná úskalí a jejich řešení. Autor zde pojednává o problematice podnikové kultury i kultury jako takové. Autor využívá častých odkazů na práce Geerda Hofstedea. Ten definoval kulturní vzorce na vícerozměrném modelu, který se stal jedním ze základních modelů v mezikulturním chování. Druhá část textu se pokouší definovat českou manažerskou kulturu, autor zde využívá svých zkušeností s českým prostředím a konfrontuje je s prostředím kanadským. Předkládaný text analyzuje nejen české prostředí, ale především kulturní vzorce Kanady jako celku a srovnává je s její francouzskou částí. Poslední část knihy je zaměřena na podnikovou komunikaci v mezikulturním prostředí. Objasňuje teoretické základy a nejdůležitější pojmy. Na závěr přikládá autor modelové scénáře z nejrůznějších oblastí včetně virtuálních týmů a jejich komunikace.
Publikace je psána anglicky.