Novotný Jiří, Martin Lukeš a kolektiv: FAKTORY ÚSPĚCHU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

 

ISBN 978-80-245-1473-4, 1. vydání, 2008, 224 s.Novotny Lukes Faktory

Cílem publikace je v 16 kapitolách seznámit odbornou veřejnost s výsledky empirického výzkumu realizovaného v rámci projektu „Faktory úspěchu neziskových organizací s důrazem na význam dobrovolné práce“ prostřednictvím dotazníkového šetření. Využito bylo 230 vyplněných dotazníků. Podařilo se prokázat, že důležitými faktory úspěšného fungování neziskových organizací jsou poslání, vize, cíle, strategie, kvalitní propagace, propracované finanční řízení, využívání pohyblivé složky mezd, dobrovolnictví, inovativní chování, systematické vzdělávání, zapojení do sítí. Vliv konkurence je malý. Navazující kapitoly jsou zaměřené na problematiku hodnocení výkonnosti nestátních neziskových organizací z kvantitativního i kvalitativního hlediska, na možnosti posílení finančních zdrojů neziskových organizací z fondů EU a na přípravu profesionálů působících v neziskových organizacích.
Druhým, širším cílem publikace je představit spíše opomíjené oblasti při hodnocení neziskového sektoru (osobnost a motivace vedoucích pracovníků, práce s dobrovolníky a jejich rozvoj, dlouhodobé plánování, činnosti organizace, její podnikatelská orientace, networking).