Lehmannová Zuzana a kolektiv: FORMOVÁNÍ GLOBÁLNÍHO ŘÁDU? Globalizace a global governance


ISBN 978-80-245-1649-3, 1. vydání, 2010, 288 s.Lehmanová_Formování globálního

Proces globalizace se v posledních desetiletích stal jedním ze základních témat sociálních věd. Výzkum konkrétních dimenzí globalizace se v jednotlivých disciplínách, zejména pak v disciplínách ekonomických, rozvíjel velmi intenzivně a postupně se téma globalizace stalo předmětem multidisciplinárních studií. Autoři publikace hledají platformu pro rozvinutí interdisciplinárního výzkumu globalizace jako kvalitativní historické změny uspořádání lidské (socio-kulturní) skutečnosti v celoplanetárním rozměru. Vycházejí z pojetí globalizace jako hluboké historické transformace, jako komplexního procesu formování globálních struktur v jednotlivých oblastech společenského života a mezi těmito oblastmi. Podrobně se pak soustřeďují na oblast ekonomickou a politicko-bezpečnostní. Na základě rozpracovaného systémového přístupu hledají odpovědi na otázky typu: Jaká je současná úroveň globalizace, stupeň globální integrace, míra její komplexity, míra její nerovnováhy? Které struktury vzniklé v tomto procesu jsou stabilnější a které proměnné, kam celý proces směřuje v delším horizontu, jaká je pravděpodobnost jednotlivých alternativ vývoje, zda je možné identifikovat jeho zlomové body?

Z hlediska principů systémového přístupu jsou podrobně analyzovány procesy globalizace a úroveň globální integrace v oblastech ekonomické a politicko-bezpečnostní. V těchto oblastech jsou charakterizovány globální institucionálně normativní struktury. Na základě interdisciplinární syntézy je charakterizován proces formování globálního řádu jako kvalitativní historická změna, je sledována její dynamika, formování horizontálního a vertikálního uspořádání sociálních struktur z globálního hlediska a systému global governance jako dimenze tohoto uspořádání.