Knižní publikace 2018

Křečková Kroupová Zuzana
Udržitelnost v České republice v kontextu vývoje v pokrizovém období

ISBN 978-80-245-2297-5, 1. vydání, 2018, 166 stran, 323 Kč

Publikace vyhodnocuje udržitelnost podnikání s ohledem na genderovou diverzitu složení vrcholových orgánů firem v České republice v kontextu vývoje v období po finanční a ekonomické krizi v roce 2008. Kniha představuje pojem udržitelnost jako komplexní přístup v řízení firem s dopadem jak na ekonomické přínosy podnikání, tak i na rozvoj společenského a environmentálního systému v okolí firmy. Udržitelnost jako strategické zaměření firmy je ukázána na řadě podnikatelských modelů (B Corporations, sdílená ekonomika, inkluzivní podnikatelské modely, model sdílené hodnoty) včetně případových studií. Dále je představen vztah udržitelnosti a řízení firem, včetně složení vrcholových orgánů a role genderové diverzity ve vrcholovém vedení. Vlastní výzkum předkládá analýzu vztahů genderové rovnosti, konkurenceschopnosti a udržitelné konkurenceschopnosti a dále závěry případové studie přidané hodnoty žen v českém managementu.

 

Petr Mazouch, Klára Hulíková Tesárková
Kohortní úmrtnostní tabulky v ČR: Metodické aspekty zpracování

ISBN 978-80-245-2248-7 (e-kniha), 1. vydání, 2018, 90 stran, zdarma

Publikace se věnuje tématu, které v rámci české odborné literatury nebylo dosud v podobném detailu a rozsahu představeno – datovým zdrojům a konstrukci kohortních úmrtnostních tabulek. Takové tabulky lze považovat za klíčový nástroj nejen demografů, ale i aktuárů, odborníků na sociální, zdravotní a důchodovou politiku apod. Až dosud však pro českou populaci nebyly generační tabulky sestaveny. Publikace představuje nejen jejich základní výsledky, ale především postup konstrukce a nutné úpravy či rekonstrukce dat.

EBOOK_Kohortní úmrtnostní tabulky – ke stažení

Elektronické přílohy – ke stažení

 

Zora Říhová a kolektiv
Úvod do IT Governance

ISBN 978-80-245-2272-2, 1. vydání, 2018, 166 stran, 317 Kč

Kniha je primárně určena pro studenty oboru informatika, ale i všem, kteří se chtějí seznámit s problematikou IT Governance  a s určitými aspekty fungování organizace důležitými pro aplikaci IT Governance. Governance představuje postupy a procesy pro správu a řízení organizací reprezentující zájmy zainteresovaných stran. Je realizována pomocí souboru politik, rámců, pravidel, omezení, procesů, dat, personálního zajištění  a nastavení odpovědností tak, aby organizace prováděla činnosti efektivně, transparentně a odpovědně s minimalizací nákladů a rizik. Koncepce řízení ITGovernance již prošla určitým vývojem a nyní zdůrazňuje potřebu důraznějšího propojení řízení IT s řízením byznysu.

 

Zdeněk Veselý
V silokřivkách mezinárodních vztahů
Mezinárodní postavení, zahraniční politika a diplomacie českého státu od jeho vzniku po vstup do EU

ISBN 978-80-245-2264-7 (e-kniha), 1. vydání, 2018, 546 stran, 548 Kč

Publikace podává přehled vývoje mezinárodního postavení, zahraniční politiky a diplomacie českého státu od jeho vzniku koncem 9. století až po vstup ČR do EU v roce 2004. Práce v 11 kapitolách obsahuje vedle vlastního chronologicko-problémového výkladu též partie týkající se současného výzkumu problematiky a proměn postavení českého státu v mezinárodním systému a rozsáhlý odkazový a poznámkový aparát. Publikace je u příležitosti 100. výročí vzniku Československa určena především studentům a dalším zájemcům z řad širší veřejnosti a také i k diskusi v rámci akademické komunity.

 

Vlasta Svatá
Audit informačního systémuSvata obal ram

ISBN 978-80-245-2168-8, první dotisk 1. vydání, 2018, 158 stran, 378 Kč

Publikace představuje již třetí vydání knihy, ve kterém došlo k výrazné aktualizaci textu reflektující změny, ke kterým na poli auditu IS došlo v průběhu posledních pěti let (např. vydání COBIT 5, vývoj profesních standardů a automatizované podpory, růst kybernetických hrozeb). Cílem publikace je poskytnout teoretické základy, vysvětlit základní východiska a pravidla profese auditora IS a podat přehled o základních regulacích a institucích, které mají na vývoj profese zásadní vliv.

 

Bohumil Stádník
Kvantitativní řízení portfolia aktiv (vybrané problémy)

ISBN 978-80-245-2258-6, 1. vydání, 2018, 222 stran, 448 Kč

V publikaci se zabýváme správou portfolia cenných papírů a s tím související problematikou predikce vývoje tržní ceny (dále jen ceny) u likvidních investičních instrumentů, a to jednak z pohledu jednoduchých modelů, jako je teorie náhodné procházky, teorie efektivních trhů, a dále z pohledu modelů sofistikovanějších, ke kterým patří zejména modely se závislou volatilitou, případně modely se závislostmi ve směru cenového vývoje. Publikace obsahuje i autorův návrh komplexního modelu finančního trhu. Značná pozornost je kladena na posouzení možnosti predikce studiem odchylek od normality v distribuci ceny/výnosů na různých časových bázích. U jednotlivých instrumentů se zabýváme deterministickou i náhodnou složkou vývoje ceny, přičemž větší prostor je věnován dluhopisům jakožto významnému finančnímu nástroji v portfoliích bank i pojišťoven. I bez ohledu na jejich diskutabilní úspěšnost popisujeme nejrůznější metody, které se běžně používají v rámci krátkodobých, denních i dlouhodobých investičních horizontů. Podrobněji rozebíráme momentové a úrovňové obchodování, Fourierovu analýzu, případně statistickou arbitráž – obchodování párů, a to v prostředí rozvíjejícího se elektronického a s tím úzce spojeného algoritmického obchodování.

 

Team of authors
English for Business and Economics
Student’s Book

ISBN 978-80-245-2210-4, první a druhý dotisk 1. vydání, 2018, 290 stran, 294 Kč

English for Business and Economics is a ‘tailored’ course for the students of the University of Economics and other students who are preparing to pursue their careers in business, economics and related areas. The material is based on the results of language needs analysis research carried out by the authors among the university graduates and their major employers in 2015. It contains twelve units, eight of which cover business related topics and four aim to introduce and practise skills necessary for effective communication with colleagues and business partners. The course, which sets out to involve learners actively in the process of developing their language skills, combines traditional methods of language teaching with a communicative approach encouraging students to express their own ideas concerning the coursebook topics. All units offer a full range of exercises focusing on the four main skills (reading, listening, writing and speaking) necessary for successful language acquisition. Level: upper-intermediate (B2 according to CEFR).

Učebnice je vytvořená pro studenty Vysoké školy ekonomické a další studenty, kteří se připravují na kariéru v obchodě, ekonomii a příbuzných oborech. Obsah knihy je založen na výsledcích výzkumu analýzy jazykových potřeb, který autoři provedli v roce 2015 mezi absolventy VŠE a jejich hlavními zaměstnavateli. Učebnice obsahuje dvanáct lekcí, z nichž osm pokrývá vybraná ekonomická témata a čtyři, jejichž záměrem je představit a procvičit klíčové dovednosti nezbytné pro efektivní komunikaci s kolegy a obchodními partnery. Cílem kurzu je aktivně zapojit studenty do procesu osvojování cizího jazyka za použití tradičních výukových metod a komunikativního stylu výuky.

 

Věra Radváková, Tomáš Löster, Petr Mazouch, Tomáš Sigmund, Kristýna Vltavská    
Metody vědecké práce

ISBN 978-80-245-2249-4 (e-kniha), 1. vydání, 2018, 134 stran, 107 Kč

Autoři si stanovili cíl systematicky seznámit studenty vysokých škol i odbornou veřejnost s metodikou vědeckého postupu. Publikace se zaměřuje především na kvantitativní metody pro zpracování dat, tedy nejvyužívanější exaktní metody vědecké práce. Tyto statistické a matematické metody umožňují přesné vyjádření jevů a vztahů. Čtenáři se v knize seznámí s technickou přípravou dat v softwaru a následně poznají různé metody zpracování dat v závislosti na jejich povaze. Součástí je i vymezení pojmů, dále popis postupů k lepšímu porozumění vědeckým textům. Poslední kapitola vede čtenáře k zamyšlení, jak zařadit výsledky zpracování dat do celku systému, jaká jsou omezení různých metod a jak je důležitá etická stránka vědeckého zkoumání.

 

Alena Buchalcevová 
Zlepšování procesů při budování informačních systémů

ISBN 978-80-245-2235-7, 1. vydání, 2018, 228 stran, 319 Kč

Cílem knihy je seznámit čtenáře s možností zlepšování procesů při budování informačních systémů, představit normy, standardy a metodiky, které je možné použít, a objasnit jejich vzájemné vztahy. Podrobně je popsán model CMMI-DEV, mezinárodní normy ISO/IEC, včetně nové řady norem určených pro velmi malé podniky. Je představen původní systém hodnocení metodik a popsány významné současné metodiky včetně nejnovějších přístupů ke škálování agilních metodik.

 

Petr Král, Hana Machková, Markéta Lhotáková, Gina Cook
INTERNATIONAL MARKETING
Theory, Practices and New Trends

ISBN 978-80-245-2152-7, první dotisk 2. přepracovaného vydání, 2018, 246 stran, 380 Kč
DOI: 10.18267/pu.2016.kra.2152.7

Kniha poskytuje komplexní přehled všech nástrojů mezinárodního marketingu a jejich využití v rychle se měnícím globálním podnikatelském prostředí. Text je doplněn řadou příkladů a mini případových studií zaměřených na region střední a východní Evropy. Oproti prvnímu vydání byl obsah knihy rozšířen o nové trendy v mezinárodním marketingu. Reflektovány také byly změny v podnikatelském prostředí, které se odehrály v souvislosti s nedávnou globální ekonomickou krizí. Aktualizovány byly i všechny příklady a případové studie. První část knihy se zabývá analýzou podnikatelského prostředí, rizik spojených se vstupem na zahraniční trhy, formami vstupu na zahraniční trhy, mezinárodním marketingovým výzkumem a mezinárodními marketingovými strategiemi. Druhá část knihy se věnuje segmentaci, positioningu, targetingu a značkové politice a poslední část pokrývá všechny nástroje mezinárodního marketingového mixu. Přidána také byla zcela nová kapitola zabývající se současným trendem společenské odpovědnosti firem (CSR).

The book provides integrated overview of all tools of international marketing and their use in the changing global environment. The unique feature of the book are the mini-cases and examples that reflect the Central European reality. Compared to the first edition the content of the book is updated covering the recent trends in international marketing and the changes of the business environment in the post-crisis times and providing up-to-date examples and mini-cases.
The first section of the book covers analysis of the international environment, risks connected to the international expansion, modes of entry to foreign markets, international marketing research and international marketing strategies. The second section deals with international segmentation, positioning, targeting and branding and the third section discussed the tools of international marketing mix (product, pricing, distribution and communication). A new chapter covering ESR in international environment will be added to this section.