Knižní publikace 2017

Miroslav Vlček 
Dějiny a společnost
K některým antickým, středověkým a novověkým pojetím filosofie společnosti a dějin

ISBN 978-80-245-2253-1, 1. vydání, 2017, 146 stran, 228 Kč

Autor mapuje v předkládaném textu vybrané kapitoly a osobnosti antické, středověké a novověké filosofie společnosti a dějin. Jde o takové přístupy, pro které je charakteristická metafysičnost, tedy hledání jakéhosi vnitřního principu a smyslu dějinného pohybu společenských struktur. Tento rys je společným jmenovatelem jak zevrubněji představených čtyř filosofů (Platóna, Augustina Aurelia, Hegela a Marxe), tak rovněž plejády více či méně představených representantů ostatních (od Hérakleita z Efesu po Herdera). Autor předpokládá, že na tuto část přehledu dané filosofické tematizace naváže část druhá, která bude koncipována coby kritické a positivně koncipované vypořádání se s zde uvedenými koncepcemi.

 

Eva Zamrazilová a kolektiv
Praktické příklady z makroekonomické analýzy

ISBN 978-80-245-2252-4, 1. vydání, 2017, 182 stran, 293 Kč

Publikace přináší ucelený praktický rámec pro makroekonomickou analýzu. Vysvětluje obsahové vymezení a způsoby výpočtu hlavních makroekonomických ukazatelů i možnosti jejich další analýzy. Příklady jsou voleny s ohledem na skutečnou praxi hospodářské politiky. Znalost práce s makroekonomickými ukazateli je nezbytnou podmínkou odborného aparátu veřejné sféry i managementu soukromého sektoru. Lze konstatovat, že tímto vybavením by měl disponovat každý absolvent vysoké školy ekonomického směru.

 

Libuše Müllerová, Vladimír Králíček a kolektiv 
Auditing

ISBN 978-80-245-2233-3, 2. přepracované vydání, 2017, 388 stran, 498 Kč

Cílem druhého aktualizovaného a rozšířeného vydání této učebnice je poskytnout studentům, informace o auditorské profesi. Dozví se, jak je auditorská profese regulovaná, jak při ověřování účetních závěrek postupovat, a z jakého důvodu je důležitá nezávislost auditora. Mezinárodní auditorské standardy a Etický kodex jsou normy vydávané Výborem pro mezinárodní standardy (IFAC), které jsou auditoři povinni respektovat. Součástí publikace jsou přílohy, které se při auditu používají, včetně seznamu mezinárodních auditorských standardů.

 

Klára Fabianková
Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a Sovětského svazu v letech 1939–1941

ISBN 978-80-245-2223-4 (tištěná kniha), 1. vydání, 2017, 164 stran, 295 Kč
ISBN 978-80-245-2224-1 (e-kniha), 1. vydání, 2017, 164 stran, 249 Kč

Monografie analyzuje německo-sovětské hospodářsko-politické vztahy v letech 1939–1941 s kontextuálním přesahem do období po německém útoku na Sovětský svaz. Podrobně se věnuje spolupráci totalitních režimů, která nebyla přerušena, i když měla vlastní dynamiku ovlivněnou ideologickými, hospodářskými a politickými podmínkami. Poukazuje na fakt, že ekonomické důvody se zřetelem na zajištění surovinové soběstačnosti nacistického Německa byly jedním z motivů pro zintenzivnění německo-sovětské spolupráce. Kniha nastiňuje okolnosti jednání, hlavní aktéry a motivy vedoucí k uzavření nejdůležitějších obchodních smluv, včetně smlouvy o neútočení z 23. srpna 1939. Rozebírá formy a strukturu vzájemné spolupráce, kvantifikuje sovětské dodávky exportované v daném období do německé ekonomiky a zkoumá faktory plnění smluvních závazků. V závěrečné části se věnuje německé hospodářské situaci na okupovaném území Sovětského svazu v letech 1941–1943 se zřetelem k oblasti dnešní Ukrajiny a Běloruska. Publikace pomůže pochopit specifika sotva dvouletého obchodně-politického vztahu a rovněž odpoví na otázku, zda se Hitlerovi čistě z kvantitativního hlediska vyplatilo ukončit hospodářskou spolupráci a v červnu 1941 zaútočit na Sovětský svaz.

 

Zdenka Johnson
Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933–1939

ISBN 978-80-245-2220-3 (tištěná kniha), 1. vydání, 2017, 372 stran, 614 Kč
ISBN 978-80-245-2221-0 (e-kniha), 1. vydání, 2017, 372 stran, 472 Kč

Odborná publikace představuje analýzu, zhodnocení a komparaci vybraných oblastí hospodářské politiky Spojených států amerických a Německa mezi lety 1933–1939 s kontextuálním přesahem do období 20. let, Velké hospodářské krize a druhé světové války. Na základě důkladné analýzy určených cílů, nástrojů a zamýšlených i nezamýšlených dopadů jejich fiskálních politik, měnových politik a zahraničně-obchodních politik lze konstatovat, že i hospodářské politiky Spojených států amerických a Německa byly do značné míry překvapivě podobné.

 

Aleš Skřivan ml., Andrej Tóth a kolektiv  
DĚJINY VŠE V PRAZE II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě

ISBN 978-80-245-2192-3 (tištěná kniha), 1. vydání, 2017, 640 stran, 285 Kč
ISBN 978-80-245-2334-7 (e-kniha), 1. vydání, 2019, 640 stran, 219 Kč

Druhý díl syntézy k dějinám Vysoké školy ekonomické v Praze analyzuje fungování školy na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let. Dějiny VŠE v uvedeném období jsou podány na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů na tehdejší partnerské bratislavské Vysoké škole ekonomické v Bratislavě a i na obdobných vysokoškolských institucích ve středoevropských zemích patřících nejen do tzv. zemí východního bloku: v Maďarsku, Německé demokratické republice a Polsku, ale i v Rakousku.

 

Pavel Hnát
Politická ekonomie globálních nerovnováh

ISBN 978-80-245-2023-0, první dotisk 1. vydání, 2017, 232 stran, 350 Kč

Cílem publikace je využít teoretické souvislosti nerovnováh platební bilance a komplexní ekonomické krize k zachycení proměny úlohy státu (regulace) v současné globální ekonomice. První kapitola mapuje teoretická východiska celého problému a opírá se o kombinaci mezinárodní politické ekonomie s teorií otevřené ekonomiky. Druhá kapitola se zaměřuje na empirické zmapování a vysvětlení dynamiky současného mezinárodního finančního systému. Zaměřuje se jednak na změněné podmínky globálního finančního systému po rozpadu bretton-woodského měnového systému a rozmachu finanční globalizace, jednak na současnou epizodu nerovnováh běžného účtu platební bilance. Třetí kapitola shrnuje možnosti a limity státu při řešení globálních nerovnováh a chyb v národní hospodářské politice.

 

Černá Iveta, Müller David, Štěrbová Ludmila
Foreign Direct Investment and Investment Policy

ISBN 978-80-245-2218-0, 1. vydání, 2017, 94 stran, 185 Kč

The publication reflects the increasing role of FDI in globalized economy in its complexity and supports a deep understanding of foreign direct investment , its problems, regulation, impacts and opportunities related to it. The authors elaborate on the main concepts of cross border capital flows in the context of the past and current development of FDI. Individual chapters are aimed at the explanation of FDI, its features and classification, impacts of FDI on national economies, reasons, why multinational and transnational companies transfer their capital abroad, and international regimes and mechanisms of their regulation, including the World Trade Organization system and agreements on investment protection. A specific attention is given to the analysis of governmental policies and tools by which the investment flows are influenced. From this perspective, investment incentives and mechanism of protection of investors and investment dispute settlement are analyzed. Final part aims at the analysis of concrete investment flows, and is targeted namely at the Czech Republic and the European Union.

Publikace zpřístupňuje čtenářům základní informace, možnosti, dopady a problémy spojené se zahraničními investicemi, jejichž role v globálním světě bude vyvolávat stále větší potřebu komplexního přístupu, pro který je nezbytné stejně komplexní pochopené celé problematiky. V publikaci jsou představeny základní koncepty přeshraničních kapitálových toků v kontextu vývoje přímých zahraničních investic v posledních letech. V jednotlivých kapitolách je postupně představen samotný fenomén zahraničních investic, jejich základní vymezení a klasifikace, dopady zahraničních investic na národní ekonomiky, důvody, proč nadnárodní společnosti umisťují svůj kapitál do zahraničí a mezinárodní režimy a mechaniky jejich regulace včetně práva Světové obchodní organizace a dohod o ochraně a podpoře investic.

 

Dana Zadražilová
Mezinárodní management

ISBN 978-80-245-2219-7, 3. přepracované vydání, 2017, 160 stran, 243 Kč

Učebnice Mezinárodní management je určena pro navazující magisterské studium oborů, které se zabývají mezinárodním podnikáním. Celý text je pojat jako obvyklý znalostní standard na této úrovni studia v oblasti vymezení a významu nadnárodních korporací ve světové ekonomice, mezinárodních firemních strategií, organizace nadnárodních korporací, interkulturního managementu a tvorby strategií tvorby lidského kapitálu v mezinárodním kontextu a pochopení myšlenky společenské odpovědnosti korporací z globálního hlediska.

 

Pevná Jana
Vybrané kapitoly z finančního řízení firmy

ISBN 978-80-245-2225-8, 1. vydání, 2017, 152 stran, 297 Kč

Publikace se zabývá problematikou firemních financí a jejich řízením. Seznamuje se základními pojmy a principy moderního finančního řízení. Zaměřuje se na vybrané oblasti finančního řízení, napomáhá porozumět finančním procesům a vytváří předpoklady pro schopnost řešení elementárních finančních problémů. Vymezuje podnikání, jakožto specifickou formu alokace zdrojů a seznamuje se základními právními formami podnikání. Shrnuje základní poznatky o majetkové a finanční struktuře firmy a uvádí základní faktory, které ji ovlivňují. Publikace také seznamuje s metodickými postupy využívanými ve finanční analýze při posouzení finanční situace podnikatelských subjektů.

The publication deals with issues of corporate finances and their management. It introduces the basic concepts and principles of modern financial management. It focuses on selected areas from financial management, helps to comprehend financial processes and creates the prerequisites for gaining the ability to solve elementary financial problems. It defines business as a specific form of resource allocation and familiarizes with the basic legal forms of business. It summarizes the basic knowledge of the property and financial structure of a  business and outlines the basic factors that influence it.  The publication focuses on the current asset management, which includes the management of the total need of current assets, inventory management, receivable and cash management and the financing of current assets. The publication analyses the process of investment decision making. It focuses on project cash flow planning and and familiarizes the reader with the basic financial criteria of investment projects effectiveness evaluation. Attention is given to the internal and external financial resources of investment projects financing and their advantages and disadvantages are emphasized. The publication also introduces the methodologies used in the financial analysis to assess the financial situation of enterprises.

 

Málek Jiří et al.
Advanced Methods of Computational Finance

ISBN 978-80-245-2207-4, 1. vydání, 2017, 240 stran, 538 Kč

Development and application of mathematical methods in finance in recent years have attained unprecedented proportions. Mathematical apparatus includes partial differential equations, stochastic calculus, theory of stochastic processes, simulation methods of Monte-Carlo, Bayesian statistics and many other methods. Theoretical models are gradually applied in practice, which requires the computer programs creation in advanced programming codes (Matlab, Mathematica, and others). This publication aims to fill the gap and connect theory with practical implementation. Individual chapters will include theoretical and practical parts, as well as the computer programs that can allow readers to perform applications. It is mainly intended for practitioners, academics and students of financial engineering.

Rozvoj a použití matematických metod ve financích v posledních letech nabyl nebývalých rozměrů. Matematický aparát zahrnuje parciální diferenciální rovnice, stochastický kalkulus, teorii náhodných procesů, simulační metody Monte-Carlo, Bayesovskou statistiku a mnoho dalších metod. Teoretické modely jsou postupně aplikovány v praxi, což vyžaduje vytvoření výpočetních programů v pokročilých programovacích jazycích (Matlab, Mathematica a dalších). Tato publikace má za cíl zaplnit mezeru a propojit teorii s praktickou implementací. Jednotlivé kapitoly budou obsahovat teoretickou a praktickou část a rovněž počítačové programy, které mohou umožnit čtenáři provádět aplikace. Je určena hlavně odborníkům z praxe, akademické veřejnosti a jako doplňková literatura studentům finančního inženýrství.

 

Miroslav Vacura
Pragmatizace logické analýzy jazyka.
Od analytické k postanalytické filosofii ve 20. století

ISBN 978-80-245-2213-5, 1. vydání, 2017, 260 stran, 428 Kč

Tématem monografie je proces transformace filosofického směru nazývaného analytická filosofie ve směr na něj navazující, označovaný jako postanalytická filosofie, za jehož těžiště považujeme především postupné prostupování pragmatických akcentů původně čistě formální logickou analýzou jazyka. Pragmatizaci nechápeme jako prostý návrat ke klasickému pragmatismu, ale jako vstup kvalitativně nových motivů a argumentů formovaných především pozdní filosofií L. Wittgensteina do myšlenkového pole analytické filosofie. Východiskem textu je filosofie a logika G. Fregeho, následně pak důkladné zmapování filosofie B. Russella, G. E. Moora a myslitelů tzv. Vídeňského kruhu, zejména R. Carnapa. Monografie se věnuje i méně známým autorům tzv. Krakovského kruhu. Zvláštní pozornost je věnována L. Wittgensteinovi, od něhož následně přecházíme k J. L. Austinovi. Závěrečné oddíly práce se zabývají zejména myšlenkami W. V. O. Quina, W. Sellarse, R. Brandoma, D. Davidsona a R. Rortyho.

 

Team of authors
English for Business and Economics
Teacher’s Book

ISBN 978-80-245-2214-2, 1. vydání, 2017, 114 stran, 216 Kč

English for Business and Economics is a ‘tailored’ course for the students of the University of Economics and other students who are preparing to pursue their careers in business, economics and related areas. The material is based on the results of language needs analysis research carried out by the authors among the university graduates and their major employers in 2015. It contains twelve units, eight of which cover business related topics and four aim to introduce and practise skills necessary for effective communication with colleagues and business partners. All units offer a full range of exercises focusing on the four main skills (reading, listening, writing and speaking) necessary for successful language acquisition. The Teacher’s book includes: key to all exercises, a CD with recordings, a link to the recordings on-line, audio scripts and links to additional activities and background information.
Level: upper-intermediate (B2 according to CEFR)

English for Business and Economics je učebnice vytvořená na míru pro studenty Vysoké školy ekonomické a další studenty, kteří se připravují na kariéru v obchodě, ekonomii a příbuzných oborech. Obsah knihy je založen na výsledcích výzkumu analýzy jazykových potřeb, který autoři provedli v roce 2015 mezi absolventy VŠE a jejich hlavními zaměstnavateli. Učebnice obsahuje dvanáct lekcí, z nichž osm pokrývá vybraná ekonomická témata, a čtyři, jejichž záměrem je představit a procvičit klíčové dovednosti nezbytné pro efektivní komunikaci s kolegy a obchodními partnery. Příručka pro učitele (Teacher’s book) obsahuje řešení ke všem cvičením, CD s nahrávkami, odkaz na nahrávky on-line, texty nahrávek (audio scripts) a odkazy na další doplňkové materiály

 

Team of authors
English for Business and Economics
Student’s Book

ISBN 978-80-245-2210-4, 1. vydání, 2017, 290 stran, 294 Kč

English for Business and Economics is a ‘tailored’ course for the students of the University of Economics and other students who are preparing to pursue their careers in business, economics and related areas. The material is based on the results of language needs analysis research carried out by the authors among the university graduates and their major employers in 2015. It contains twelve units, eight of which cover business related topics and four aim to introduce and practise skills necessary for effective communication with colleagues and business partners. The course, which sets out to involve learners actively in the process of developing their language skills, combines traditional methods of language teaching with a communicative approach encouraging students to express their own ideas concerning the coursebook topics. All units offer a full range of exercises focusing on the four main skills (reading, listening, writing and speaking) necessary for successful language acquisition. Level: upper-intermediate (B2 according to CEFR).

Učebnice je vytvořená pro studenty Vysoké školy ekonomické a další studenty, kteří se připravují na kariéru v obchodě, ekonomii a příbuzných oborech. Obsah knihy je založen na výsledcích výzkumu analýzy jazykových potřeb, který autoři provedli v roce 2015 mezi absolventy VŠE a jejich hlavními zaměstnavateli. Učebnice obsahuje dvanáct lekcí, z nichž osm pokrývá vybraná ekonomická témata a čtyři, jejichž záměrem je představit a procvičit klíčové dovednosti nezbytné pro efektivní komunikaci s kolegy a obchodními partnery. Cílem kurzu je aktivně zapojit studenty do procesu osvojování cizího jazyka za použití tradičních výukových metod a komunikativního stylu výuky.

 

Alexej Sato, Jaroslav Halík, Vít Hinčica
INTERNATIONAL BUSINESS OPERATIONS

ISBN 978-80-245-2205-0, 1. vydání, 2017, 168 stran, 284 Kč

The book provides a compact overview on different operations used in international trading. It is useful not only for those who have little experience with international trading, but also for those who want to extend, compare or enhance their knowledge. In the publication, special attention is paid to trading in the European Union. The book is enriched with several realistic case studies that can be used in class.

Kniha poskytuje kompaktní přehled různých operací využívaných v mezinárodním obchodování. Je užitečná nejen pro ty, kteří nemají s mezinárodním obchodováním velké zkušenosti, ale i pro ty, kteří si chtějí rozšířit, porovnat nebo aktualizovat své znalosti. V publikaci je zvláštní pozornost věnována obchodování v Evropské unii. Kniha je dále obohacena o několik realitu simulujících případových studií, které mohou být využívány na hodinách.

 

Jana Vlčková
GLOBAL PRODUCTION NETWORKS IN CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES: THE CASE OF THE VISEGRAD GROUP

ISBN 978-80-245-2197-8, 1. vydání, 2017, 188 stran, 375 Kč
DOI  10.18267/pu.2017.vlc.2197.8

This book provides an insight into how the Visegrad countries have become integrated into the global economy by using the global production networks framework. The major exporting industries: the automotive and electronics industry as well as the services are elaborated upon in greater detail. Attention has been paid to the role of foreign capital and how it affects the value creation, control and capture in the context of existing policies, upgrading opportunities and technological challenges.

Tato kniha se zaměřuje na zapojení zemí Visegrádu do světové ekonomiky s využitím konceptu globálních produkčních sítí. V knize jsou podrobněji popsána hlavní exportní odvětví: automobilový a elektronický průmysl a služby. Pozornost je věnována také roli zahraničního kapitálu a jeho vlivu na tvorbu, kontrolu a získávání přidané hodnoty v kontextu existujících politik, možností upgradingu a technologických výzev.

 

Andrej Tóth
MAĎARSKO VE DVACÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ

„Bethlenovská“ konsolidace nového státu a československo-maďarské hospodářsko-politické vztahy

Elektronická kniha

ISBN 978-80-245-2203-6 (e-kniha), 1. vydání, 2017, 344 stran, 577 Kč
(ISBN 978-80-245-2114-5 (tištěná kniha), 1. vydání, 2015, 344 stran, 824 Kč)
DOI  10.18267/pu.2015.tot.2114.5

Monografie analyzuje proces vnitro- a zahraničněpolitické konsolidace poválečného křesťansko-národního, tzv. horthyovského Maďarska za vlády hraběte Istvána Bethlena. Podrobně se věnuje specifickému poloautoritativnímu politickému systému, který svou konečnou podobu získal právě za premiéra Bethlena a byl výsledkem nesmiřitelného politického antagonismu mezi občansko-liberálním a levicovým politickým proudem a neokonzervativními politickými silami, které se v Maďarsku etablovaly po pádu Maďarské republiky rad, a jimž se podařilo v létě 1919 získat v zemi moc a tu následně politicky legitimizovat a současně i trvale zajistit. Rozebrány jsou i hospodářské a mezinárodněpolitické kroky Bethlenovy konsolidační politiky a pozornost je věnována i československo-maďarským hospodářsko-politickým vztahům. Publikace pomůže pochopit specifický politický systém meziválečného Maďarského království, které sice bylo založeno na občanském parlamentarismu se všemi orgány, které k němu přináleží, ovšem s jejich autokraticky regulovanou podobou či působností v praxi.

 

Aleš Skřivan ml., Andrej Tóth a kolektivSkřivan_Dějiny VŠE v Praze I
DĚJINY VŠE V PRAZE I. CESTA KE VZNIKU VŠE V PRAZE.
HISTORIE VYŠŠÍHO EKONOMICKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH V SITUAČNÍM KONTEXTU VE VYBRANÝCH STÁTECH STŘEDNÍ EVROPY

Elektronická kniha

ISBN  978-80-245-2196-1 (e-kniha), 1. vydání, 2017, 242 stran, 105 Kč
(ISBN 978-80-245-2068-1 (tištěná kniha), 1. vydání, 2014, 242 stran, 150 Kč)

Cílem plánované vícedílné řady, která vzniká v gesci Centra pro dějiny VŠE v Praze ve spolupráci s Katedrou hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE, je detailně zmapovat fungování ústřední ekonomické vysoké školy u nás. Tento publikační projekt reaguje na institucionalizaci výzkumu dějin VŠE založením Centra pro dějiny VŠE v roce 2013 a jeho dosavadní výsledky výzkumu nejen v souvislosti s šedesátiletým výročí založení VŠE, které si tato prestižní ekonomická vysoká škola v České republice připomínala právě v roce 2013. Předložený první díl mapuje počátky vyššího vzdělávání v ekonomických disciplínách od poloviny 17. století v českých zemích, problematiku založení a fungování Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO), předchůdkyně pozdější VŠE, bezprostřední bouřlivé období po druhé světové válce, resp. po roce 1948 a samotný proces ustavení VŠE v Praze v roce 1953. Srovnán je i vývoj slovenského a českého vysokého ekonomického školství mezi lety 1945 a 1953. Ze středoevropských zemí jsou počátky ústředních ekonomických vysokých škol sledovány v případě Maďarska a Německé demokratické republiky.

 

Pavel Sirůček
EKONOMIE PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM NA VŠE V PRAZE

ISBN 978-80-245-2189-3, 6. aktualizované a doplněné vydání, 2017, 314 stran, 288 Kč

Publikace již 6. aktualizovaným a doplněným vydáním reaguje na trvalou poptávku ohledně materiálů určených především zájemcům o navazující magisterské studium na VŠE v Praze z jiných vysokých škol. Text přitom samozřejmě mohou využívat i stávající studenti VŠE v Praze na všech stupních studia. Publikace precizuje základní požadavky z oblasti standardní mikroekonomické a makroekonomické teorie, nároky odpovídající bakalářským kurzům mikroekonomie a makroekonomie přednášeným Katedrou mikroekonomie Fakulty podnikohospodářské na různých fakultách VŠE v Praze.

Těžiště sbírky leží v řešených úkolech, příkladech a problémech. Publikace obsahuje též struktury tematických okruhů, podrobné odkazy na  literaturu, doporučené příklady a úkoly k procvičení, ukázky různých testů s klíčem řešení atd. 6. aktualizované a doplněné vydání obsahuje (obdobně jako 4. přepracované a doplněné vydání z roku 2011 a 2013 či 5. aktualizované a doplněné z roku 2014) podstatné změny oproti vydáním předchozím. Jde např. o aktualizované pasáže u makroekonomických agregátů, rozšíření dodatků nebo zařazení dalších ukázek testových variant. Aktuální vydání publikace se také snaží reagovat na nové trendy a výzvy ve výuce standardní ekonomické teorie ve druhé dekádě 21. století.

Autor přeje všem čtenářům úspěšné přijímací řízení nejenom z EKONOMIE a mnoho zdaru i síly v dalším (či pokračujícím) studiu na VŠE v Praze, včetně nezbytné pokory před skutečnými velikány ekonomické vědy. Nicméně nikdy se „nenechte od ekonomů ošálit!“.