Knižní publikace 2016

Ivana Malá
Vybrané kapitoly z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky

ISBN 978-80-245-2184-8, 1. vydání, 2016, 230 stran, 407 Kč

Kniha je základním učebním textem pro povinný předmět Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika 2. Výklad teorie je doplněn o příklady, postupy výpočtů, ilustrace a simulace v programech Excel a R a má sloužit jako komplexní pomůcka pro studenty oboru Statistika na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky a umožnit jim jednak studium teoretických problémů, jednak osvojení základů práce s programem R, ve kterém jsou na katedře vedeny další odborné předměty. Kniha obsahuje témata z teorie pravděpodobnosti propojená s matematickou statistikou, tedy studium pojmů z teorie pravděpodobnosti je doplněno příklady, výběry a odpovídajícími úsudky na základě dat. Část knihy je věnována klasickým parametrickým metodám, část uspořádanému vektoru, jeho rozdělení a základům neparametrických metod.

 

Daniel Váňa
HOSPODÁŘSKO-POLITICKÉ ZÁMĚRY PRVNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH VLÁD NA POZADÍ PŘIJATÝCH BANKOVNÍCH ZÁKONŮ (1918–1925)

ISBN 978-80-245-2182-4, 1. vydání, 2016, 128 stran, 232 Kč
DOI  10.18267/pu.2016.van.2182.4

Předmětem zájmu autora jsou hospodářsko-politické záměry československých vlád v prvních sedmi letech existence samostatné Československé republiky. Jak se jednotlivé vládní týmy pod vedením předních osobností tehdejší československé politické elity stavěly k potřebám nového státu a jeho obyvatel? Jak reagovaly na složité poměry poválečných let v oblastech měny a státního rozpočtu, zahraničního obchodu, regulace cen a omezení v rámci vnitřního trhu, politiky sociální a důchodové? Odpovědi nejen na tyto otázky autor hledá jednak v programových prohlášeních šesti československých vlád počínaje Vládou národní jednoty Karla Kramáře a konče první vládou Antonína Švehly a současně v sérii zásadních národohospodářských projevů, které pronášeli předsedové vlád před plénem Národního shromáždění republiky Československé.

Ve druhé části práce autor podrobně rozebírá podstatu a proces vzniku série tzv. bankovních zákonů, které byly zpracovány a přijaty po bankrotech několika československých komerčních bank v průběhu roku 1922. Ve své době neobvyklý zásah do liberálních poměrů na úvěrovém trhu republiky byl projevem hospodářsko-politické regulace, kterou si na tehdejší politické reprezentaci nového státu vynutily místní poválečné poměry ekonomické, sociální i politické.


Jan Eichler a kol.
EVROPSKÁ BEZPEČNOST 25 let po skončení studené války

ISBN 978-80-245-2171-8, 1. vydání, 2016, 272 stran, 262 Kč
DOI 10.18267/pu.2016.eic.2171.8

Monografie se zaměřuje na vymezení pojmů bezpečnostní a strategická kultura, pod jejichž úhlem jsou zkoumány hlavní bezpečnostní hrozby a rizika, jimž čelí Evropa 25 let po skončení studené války. Konkrétně charakterizuje bezpečnostní a strategickou kulturu EU a vybraných zemí (Francie, Německa), USA a Ruska. Analyzuje, jak se tito aktéři vypořádali s dvěma současnými hrozbami v evropském prostoru i globálně – fenoménem Islámského státu a krizí na Ukrajině.

 

Eliška Novotná, Martin Musil
O PR. UVEDENÍ DO PUBLIC RELATIONS

ISBN 978-80-245-2174-9, 1. vydání, 2016, 118 stran, 83 Kč

Elektronická publikace s nadhledem uvádí do problematiky Public Relations, kterou zasazuje do širšího, manažersko-sociologického kontextu. Nemá ambice stát se vyčerpávající učebnicí, ale může být dobrým východiskem pro studium problematiky PR. V části Pojednání o PR se čtenář seznámí se vším podstatným „okolo“ PR a ve druhé části s tím, jak se PR dělá. Členění do kapitol s jednotnou strukturou vytváří čtenářsky komfortní prostředí pro všechny, kteří se chtějí či musejí s public relations seznámit nebo si jako praktičtí PRisté ledacos ujasnit.

 

Bohumil Stádník
FINANCIAL ENGINEERING OF BONDS

ISBN 978-80-245-2179-4, 1. vydání, 2016, 154 stran, 369 Kč
DOI 10.18267/pu.2016.sta.2179.4

This book presents an overview of selected problems connected with bonds together with the author’s own research in the field. Emphasis is given to the practical aspects of the mathematics of bonds, the calculation of yield, analysis of sensitivity, investment in bonds and its risks, and methods of valuation. The text is complemented by numerous examples. The book contains the author’s most recent research in the field of market price development, the regimes of volatility development and negative interest rates as well as other original deductions and reflections. Emphasis is given to the financial interpretation and simplification of bond problems for application in financial practice.

Kniha představuje vybranou finančně-inženýrskou problematiku z oblasti dluhopisových nástrojů, včetně praktických aspektů. Je určena pro anglicky mluvící zájemce o danou problematiku. Akcent je kladen na finanční matematiku dluhopisů, výpočet výnosů, investování do dluhopisů a jeho rizika, oceňovací metody, včetně komplikovaných nástrojů jako jsou katastrofické dluhopisy (CAT Bonds). Text v knize částečně vychází z autorových v zahraničí publikovaných prací a je doplněn celou řadou praktických příkladů.

 

Radvakova_obal ramVěra Radváková, Tomáš Sigmund
ZÁKLADY ODBORNÉ PRÁCE

ISBN 978-80-245-2162-6, 1. vydání, 2016, 126 stran, 327 Kč

Netradiční publikace je určená studentům vysokých škol i odborné veřejnosti. Slouží jako příručka, která vede k uspořádání odborné práce od prvotní motivace až k vlastnímu odevzdání hotového textu. Pokouší se zachytit jak technické zvládnutí, tak přesahující oblasti: informační etiku, otázky myšlení v systémech, jazykovou a rétorickou výbavu autora. Jednotlivé kapitoly je možné číst nezávisle na sobě. Knihu lze využít i jako pomůcku, do které se nahlíží v průběhu práce pro zvládnutí konkrétní problematiky. Je proto zaměřena především prakticky. Autoři však nedávají pouze návod k sepsání úspěšné odborné práce, zaměřují se i na souvislosti a snaží se vzbudit tvořivost a vlastní styl každého autora.

 

Svata obal ramVlasta Svatá
AUDIT INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

ISBN 978-80-245-2168-8, 1. vydání, 2016, 158 stran, 378 Kč

Publikace představuje již třetí vydání knihy, ve kterém došlo k výrazné aktualizaci textu reflektující změny, ke kterým na poli auditu IS došlo v průběhu posledních pěti let (např. vydání COBIT 5, vývoj profesních standardů a automatizované podpory, růst kybernetických hrozeb). Cílem publikace je poskytnout teoretické základy, vysvětlit základní východiska a pravidla profese auditora IS a podat přehled o základních regulacích a institucích, které mají na vývoj profese zásadní vliv.

 

Titze_obalkaMiroslav Titze
JAPONSKÁ DLOUHODOBÁ STAGNACE A MĚNOVÁ POLITIKA

ISBN 978-80-245-2148-0, 1. vydání, 2016, 198 stran, 636 Kč

Kniha Japonská dlouhodobá stagnace a měnová politika komplexně mapuje měnová opatření Centrální banky Japonska v kontextu dlouhodobé ekonomické stagnace. Centrální banka Japonska dlouhodobě funguje v prostředí nulových nominálních úrokových sazeb, a proto ji možno považovat za vůdce ve změně paradigma měnové politiky. Se stejnými problémy se v současnosti potýkají i ostatní centrální banky vyspělých ekonomik. Měnová politika Centrální banky Japonska je analyzována v kontextu bilanční recese, jakož i problémů japonské ekonomiky na straně agregátní poptávky i nabídky, což umožní čitatelům lépe zhodnotit význam netradičních měnových opatření ze širokého spektra. K čitatelům se dostává detailní analýza měnové politiky jedné z nejvýznamnějších centrálních bank na světě. Kniha obsahuje tři kapitoly časově pokrývající klíčové etapy více než dvou ztracených dekád japonské ekonomiky. Text nemá výkladový učebnicový charakter. Kniha naopak hned od počátku zkoumá realitu tíživé zkušenosti japonské ekonomiky v podobě slabého ekonomického růstu, deflace, prudce rostoucího veřejného dluhu a nestability finančního sektoru, které trvají již déle než dvě desetiletí. Dané jevy jsou analyzovány s širokou znalostí různých teoretických pohledů a současně s pochopením praktických záležitostí a komplikací spojených s implementací měnové a částečně i fiskální politiky.


Král_Machková_Internat market_2016Petr Král, Hana Machková, Markéta Lhotáková, Gina Cook
INTERNATIONAL MARKETING
Theory, Practices and New Trends

ISBN 978-80-245-2152-7, 2. přepracované vydání, 2016, 246 stran, 380 Kč
DOI: 10.18267/pu.2016.kra.2152.7

Kniha poskytuje komplexní přehled všech nástrojů mezinárodního marketingu a jejich využití v rychle se měnícím globálním podnikatelském prostředí. Text je doplněn řadou příkladů a mini případových studií zaměřených na region střední a východní Evropy. Oproti prvnímu vydání byl obsah knihy rozšířen o nové trendy v mezinárodním marketingu. Reflektovány také byly změny v podnikatelském prostředí, které se odehrály v souvislosti s nedávnou globální ekonomickou krizí. Aktualizovány byly i všechny příklady a případové studie. První část knihy se zabývá analýzou podnikatelského prostředí, rizik spojených se vstupem na zahraniční trhy, formami vstupu na zahraniční trhy, mezinárodním marketingovým výzkumem a mezinárodními marketingovými strategiemi. Druhá část knihy se věnuje segmentaci, positioningu, targetingu a značkové politice a poslední část pokrývá všechny nástroje mezinárodního marketingového mixu. Přidána také byla zcela nová kapitola zabývající se současným trendem společenské odpovědnosti firem (CSR).

The book provides integrated overview of all tools of international marketing and their use in the changing global environment. The unique feature of the book are the mini-cases and examples that reflect the Central European reality. Compared to the first edition the content of the book is updated covering the recent trends in international marketing and the changes of the business environment in the post-crisis times and providing up-to-date examples and mini-cases.
The first section of the book covers analysis of the international environment, risks connected to the international expansion, modes of entry to foreign markets, international marketing research and international marketing strategies. The second section deals with international segmentation, positioning, targeting and branding and the third section discussed the tools of international marketing mix (product, pricing, distribution and communication). A new chapter covering ESR in international environment will be added to this section.

Koubek janicko OrganizaceIvo Koubek, Martin Janíčko
ORGANIZACE TRHŮ A ODVĚTVÍ
SBÍRKA PŘÍKLADŮ

ISBN 978-80-245-2143-5, 1. vydání, 2016, 204 stran, 217 Kč
DOI: 10.18267/pu.2016.kou.2143.5

Předkládaná cvičebnice Organizace trhů a odvětví tematicky navazuje na cvičebnici Organizace trhů a odvětví I. z roku 2010, z níž zároveň čerpá určitou část obsahu. Je ovšem dále doplněna, kromě jiných, taktéž o celou řadu příkladů Organizace trhů a odvětví II., tedy magisterského kurzu vyučovaného na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Obsahuje zejména typové příklady aplikované neoklasické mikroekonomie a průmyslové organizace, zaměřené z větší části na problematiku chování výrobců působících na nedokonale konkurenčních trzích. Ačkoliv je tato publikace určena zejména studentům bakalářských a magisterských předmětů organizace trhů a odvětví, její záběr je bezesporu širší: může být tedy využita i všemi, kteří chtějí rozšířit své ekonomické vzdělání o některé kapitoly z aplikované mikroekonomie a průmyslové organizace obecně. Cvičebnice je na českém trhu jedinečná svou originalitou a komplexností, a čtenář/uživatel po jejím zvládnutí bude lépe chápat složité praktické aplikace v průmyslové organizaci, matematické vztahy mezi tržními aktéry za mnohých specifických předpokladů, jakož i dynamiku některých procesů na nedokonale konkurenčních trzích.

Oba autoři, ing. Koubek a dr. Janíčko, jsou v České republice známými a uznávanými odborníky na problematiku průmyslové organizace, mají mnohaletou zkušenost s její výukou na bakalářském a magisterském stupni a jsou taktéž v dané problematice publikačně činní.