Knižní publikace 2015

Dlouhý_Teorie ekonomickýchMartin Dlouhý, Petr Fiala
TEORIE EKONOMICKÝCH A POLITICKÝCH HER

ISBN 978-80-245-2124-4, 1. vydání, 2015, 162 stran, 311 Kč
DOI: 10.18267/pu.2015.dlo.2124.4

Teorie her se zabývá rozborem širokého spektra konfliktních či kooperativních rozhodovacích situací s více účastníky. Pojem hra má obecný význam, který nezahrnuje jen salónní hry typu šachy či poker, nýbrž v podstatě jakoukoli konfliktní situaci mezi jedinci, firmami, armádami, politickými stranami, biologickými druhy. Kniha obsahuje základní i pokročilejší modely teorie her, jako například hra v normálním tvaru, hra v rozvinutém tvaru, koaliční hra, teorie formování koalic, opakované hry, hra s neúplnou informací, vyjednávací hra. Text obsahuje ilustrativní i reálné příklady.

 

Andrej Tóth
MAĎARSKO VE DVACÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ
„Bethlenovská“ konsolidace nového státu a československo-maďarské hospodářsko-politické vztahy.

ISBN 978-80-245-2114-5, 1. vydání, 2015, 344 stran, 824 Kč
DOI: 10.18267/pu.2015.tot.2114.5

Monografie analyzuje proces vnitro- a zahraničněpolitické konsolidace poválečného křesťansko-národního, tzv. horthyovského Maďarska za vlády hraběte Istvána Bethlena. Podrobně se věnuje specifickému poloautoritativnímu politickému systému, který svou konečnou podobu získal právě za premiéra Bethlena a byl výsledkem nesmiřitelného politického antagonismu mezi občansko-liberálním a levicovým politickým proudem a neokonzervativními politickými silami, které se v Maďarsku etablovaly po pádu Maďarské republiky rad, a jimž se podařilo v létě 1919 získat v zemi moc a tu následně politicky legitimizovat a současně i trvale zajistit. Rozebrány jsou i hospodářské a mezinárodněpolitické kroky Bethlenovy konsolidační politiky a pozornost je věnována i československo-maďarským hospodářsko-politickým vztahům. Publikace pomůže pochopit specifický politický systém meziválečného Maďarského království, které sice bylo založeno na občanském parlamentarismu se všemi orgány, které k němu přináleží, ovšem s jejich autokraticky regulovanou podobou či působností v praxi.

Chytil_Eseje z postkeyneso

Zdeněk Chytil a kolektiv
ESEJE Z POSTKEYNESOVSKÉ EKONOMIE

ISBN 978-80-245-2122-0, 1. vydání, 2015, 184 stran, 523 Kč
DOI: 10.18267/pu.2015.chy.2122.0

Monografie představuje pro českého čtenáře zajímavou sondu do více i méně známých kapitol postkeynesovské ekonomie. Postkeynesovství zpochybňuje velkou část teoretických základů ekonomické vědy za posledních dvě stě let. Odlišností svých závěrů od závěrů ekonomických škol hlavního proudu v oblasti monetární ekonomie zaujme pozornost akademiků i praktiků především pak návrhy na změnu paradigmatu měnové politiky. Pokud čtenář shledá-li argumenty autorů za přesvědčivé, může provést hlubší reflexi fundamentů svého vlastního pohledu a být tak pro něj obohacením i zajímavou zkušeností.

 

Bez názvu-1Daniel Váňa
MILAN HODŽA A STŘEDNÍ EVROPA

ISBN 978-80-245-2120-6, 1. vydání, 2015, 74 stran, 185 Kč
DOI: 10.18267/pu.2015.van.2120.6

Autor v práci popisuje osobnostní, myšlenkové i politické zrání Milana Hodži, nejvýznamnějšího slovenského politika meziválečného období společného soužití Čechů a Slováků v Československé republice. Z širokého záběru aktivit tohoto slovenského agrárníka si vybírá zejména jeho angažmá v rámci mezinárodních vztahů střední Evropy, které v polovině 30. let vyústily ve vznik tzv. Podunajského plánu Milana Hodži.
Autor přitom vychází ze širších úvah o českých a československých představách o hospodářském a politickém vývoji střední Evropy, podle Františka Palackého „prostoru mezi Německem a Ruskem.“ V tomto kontextu chápe Palackého přesvědčení o nezastupitelnosti Habsburské podunajské říše jako nárazníku protisměrné imperialistické expanze obou zmíněných kontinentálních mocností i snahy generací staročeské i mladočeské tuto říši reformovat a zachovat. Obdobně popisuje meziválečné projekty československé už suverénní zahraniční politiky ujmout se vůdčí a inspirativní role v rámci středoevropské ekonomické a politické spolupráce na základně malodohodového spojenectví. Tzv. Hodžův plán je pro autora pouze jedním z těchto projektů, kterému, stejně jako předcházejícím nebyla v nových mezinárodně-politických a mezinárodně-ekonomických souvislostech dána možnost na realizaci.

 

Grmelova_15Nicole Grmelová
VYBRANÉ KAPITOLY Z EVROPSKÉHO OBCHODNÍHO PRÁVA

ISBN 978-80-245-2118-3, 1. vydání, 2015, 150 stran, 380 Kč
DOI: 10.18267/pu.2015.grm.2118.3

Publikace předpokládá základní znalost institutů evropského práva. Učebnice je určena zejména posluchačům magisterských studijních oborů, kteří měli možnost se v rámci bakalářského studia seznámit s principy fungování jednotného vnitřního trhu. Učebnice seznamuje studenty s nadnárodními formami obchodních společností, dále uvádí do problematiky procesního práva obecně a následně se věnuje specifickým nástrojům vytvořeným právem EU, a to evropskému platebnímu rozkazu a řízením o drobných nárocích. Publikace rovněž pojednává o evropském mezinárodním právu soukromém se zřetelem k jeho využití v evropském obchodním prostředí.

 

Procházka_Dopady-722x1024David Procházka
EKONOMICKÉ DOPADY IMPLEMENTACE IFRS V EVROPĚ

ISBN 978-80-245-2097-1, 1. vydání, 2015, 154 stran, 379 Kč

Kniha představuje hlavní funkce účetnictví a jejich charakteristické znaky, jak je vymezují moderní ekonomické teorie. Odlišnost jednotlivých funkcí účetnictví je způsobena rozličnými důvody poptávky po účetních informacích. Skutečnost, že pro různé účely jsou potřebné odlišné typy informací, má zásadní dopad i na tvorbu účetních předpisů. Na čistě ekonomický přístup navazuje regulační pohled, který zdůrazňuje, že tvorba účetních předpisů je předmětem nátlaku zájmových skupin. Jejich snaha získat z regulace prospěchy ovlivňuje konečnou podobu účetních standardů. Uvedená ekonomicko-politická východiska účetního výkaznictví a jeho regulace jsou základem pro zhodnocení ekonomických dopadů mezinárodní účetní harmonizace prostřednictvím IFRS v Evropě.

 

Bez názvu-2Pavel Kaczor
Sociální politika a sociální systém ČR

ISBN 978-80-245-2096-4, 1. vydání, 2015, 270 stran, 424 Kč

Text objasňuje základní i odbornější pojmy z oblasti sociální politiky, zejména ve vazbě na fungování sociálního systému. Jádrem textu je prakticky orientovaný popis sociálního systému ČR, kde je nejprve objasněna role jednotlivých pilířů sociálního systému – tedy konkrétních institucí, které sociální legislativu v ČR tvoří i vykonávají. Dále jsou v textu přiblíženy konkrétní dávky a další benefity, které lze v rámci sociálního systému ČR získat. Čtenář je nejprve seznámen s jednotlivými typy důchodů i nemocenských dávek vyplácených Českou správou sociálního zabezpečení. Dále jsou v praktických souvislostech vysvětleny také dávky v gesci Úřadu práce ČR. Text jako celek jistě i obsahově uspokojí čtenáře, které zajímá spíše teoretický rámec sociálního systému a sociální politiky, stejně jako ty, kdož pátrají po konkrétních existujících benefitech sociálního systému ČR, podmínkách jejich vyplácení i konkrétní výši částek v případě jednotlivých dávek. Nechybějí zde ani praktické příklady, které výpočet dávek ilustrují.

 

Bohumil Stádník
TRHY DLUHOPISŮ
TISK obálek předních_UNIV.indd

ISBN 978-80-245-2084-1, 1. vydání, 2015, 210 stran, 438 Kč

Kniha představuje komplexní přehled dluhopisové problematiky, včetně praktických aspektů. Akcent je kladen na finanční matematiku dluhopisů, kalkulace výnosů, citlivostní analýzu, investování do dluhopisů a jeho rizika, oceňovací metody, text je provázen celou řadou příkladů.
Kniha též obsahuje poslední, v zahraničí publikované, výzkumy autora knihy z oblasti modelování vývoje tržní ceny dluhopisů, režimů vývoje volatility a řadu originálních odvození a úvah.
Důraz je kladen na finanční interpretaci a zjednodušení dluhopisové problematiky pro finanční praxi


Michaela Ševčíková

FIVE CRISES OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS
Ševčíková-aktual

ISBN 978-80-245-2098-8, 1. vydání, 2015, 170 stran, 431 Kč

Práce analyzuje základní aspekty, příčiny a konsekvence současného evropského integračního procesu a zkoumá výkonnost jednotlivých zemí EU. Činí tak optikou pěti krizi: 1. politické a institucionální 2. veřejných financí, resp. dluhové 3. konkurenceschopnosti a rozdílné kvality jednotlivých ekonomik 4. bankovní, finanční, resp. hospodářské a pohledem páté krize, která se zaměřuje na psychologický aspekt důvěry. Analytickému rozboru jsou podrobena zásadní opatření navrhnutá či realizovaná ze strany unijních institucí (evropské dluhopisy, daň na finanční transakce, bankovní unie, fiskální pakt a záchranné fondy) včetně jejich kritického zhodnocení, zejména pak aktivistické politiky Evropské centrální banky. Shrnutí a komplexnější pojetí je obsaženo ve SWOT analýze, práce nabízí možnosti dalšího vývoje a také některá doporučení pro Českou republiku.
The work analyses the basic aspects, causes and consequences of the European integration process´s current state and examines performance of individual EU countries. The analysis is performed from the point of view of five crises: 1st political and institutional 2nd public finances (debt) 3rd competitiveness and differences in qualities of individual economies 4th banking, financial, or economic and the 5th crisis that relates to the psychological aspect of trust. The analysis covers substantial measures proposed or implemented by the EU institutions (common bonds, tax on financial transactions, banking union, Fiscal Compact and bail-out fund), including critical evaluation of these measures (especially the activist policy of the European Central Bank). Summary and a more complex concept is presented in SWOT analysis, the work offers potential for further development, as well as some recommendations for the Czech Republic.

 

Voříšek-aktualJiří Voříšek a kolektiv
PRINCIPY A MODELY ŘÍZENÍ PODNIKOVÉ INFORMATIKY

ISBN 978-80-245-2086-5, 2. vydání, 2015, 448 stran, 361 Kč

Kniha osvětluje IT manažerům jak řídit podnikovou informatiku, aby se stala efektivním partnerem byznysu a aby pomohla zvýšit konkurenceschopnost podniku. Sekundárním cílem je naznačit byznys manažerům jak využít informační technologie ke zvýšení výkonnosti podniku, resp. veřejné instituce. Součástí knihy je popis standardů a metod řízení podnikové informatiky, včetně ITILu, CobiTu a ITGPM. Zvláštní pozornost je věnována informační strategii, řízení IT služeb, outsourcingu a hodnocení přínosů IT investic.