Knižní publikace 2014

Oškrdal_DoucekVáclav Oškrdal, Petr Doucek
PRAKTICKÉ ŘÍZENÍ ICT PROJEKTŮ

ISBN 978-80-245-2073-5, 1. vydání, 2014, 256 stran, 441 Kč

Kniha seznamuje čtenáře s moderní teorií řízení projektů a její aplikací v rámci informatických projektů.

První část knihy se věnuje tomu, jak jsou informatické projekty v rámci různých organizací pojímány, nastaveny, řízeny. Hlavní tematické bloky se věnují vymezení oblasti řízení projektů, jeho postavení v organizaci, dimenzím, modelům životního cyklu a metodikám jejich řízení.

Druhá část knihy je věnována konkrétnímu výkladu toho, jak informatické projekty řídit – neboli vysvětlení „co“, „kdy“, „proč“ i „v jakém pořadí“ dělat. Velmi často jsou také uváděny příklady z kategorie „co nedělat“, neboť praxe řízení projektů je bohatá na špatné nápady, chybná rozhodnutí a naprosto nevhodné pracovní postupy. Hlavní pozornost je proto věnována důležitým projektovým procesům, zasazeným do kontextu metodiky řízení projektů, jejichž zvládnutí je dle názoru autorů hlavním nezbytným, nikoli však postačujícím předpokladem úspěšného řízení jednotlivých projektů.

Kniha je zaměřena především na řízení akvizičních nebo vývojových ICT projektů malého a středního rozsahu; okrajová pozornost je věnována řízení provázaných projektů (tzv. programů) a správě projektového portfolia.

Kniha představuje ideální prostředek nejen k porozumění obecným principům, ale i konkrétním postupům a podpůrným nástrojům řízení projektů. Je výrazně prakticky orientována, výklad je podpořen řadou případových studií a ukázkami/vzory reálných projektových artefaktů. Určena je především pro začátečníky a zájemce o bližší seznámení s oblastí řízení informatických projektů. Inspiraci pro kritické zamyšlení nad zdánlivě rutinními projektovými aktivitami v ní však mohou nalézt i zkušení vedoucí projektů.

 

Vlcek_fil III_obalka_malaMiroslav Vlček a kolektiv
PŘEHLED DĚJIN POKLASICKÉ A SOUČASNÉ FILOSOFIE III

ISBN 978-80-245-2071-1, 1. vydání, 2014, 410 stran, 1049 Kč

Třetí díl Přehledu dějin filosofie je věnován poslední etapě západního filosofování, jež přichází po Hegelovi, který coby „sova Minervina vylétající za soumraku“ završuje dlouhé období tzv. klasické filosofie. Druhá polovina 19. století je obdobím, které je v převážné míře reakcí na dosavadní filosofování. Tato reakce má v podstatě dvě základní podoby, iracionalismus či filosofie člověka, resp. života na straně jedné, scientismus pak na straně druhé. Oba tyto hlavní proudy se pak rozvinou ve 20. století do celé řady filosofických směrů a tendencí. Předkládaná kolektivní monografie se pokouší někdy obšírněji, jindy jen doxograficky zmapovat to, co se na filosofickém poli za poslední necelé dvě století událo.

 

Aleš Skřivan ml., Andrej Tóth a kolektiv
skřivan_tothDĚJINY VŠE V PRAZE I.
CESTA KE VZNIKU VŠE V PRAZE.
HISTORIE VYŠŠÍHO EKONOMICKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH V SITUAČNÍM KONTEXTU VE VYBRANÝCH STÁTECH STŘEDNÍ EVROPY.

ISBN 978-80-245-2068-1 (tištěná kniha), 1. vydání, 2014, 242 stran, 150 Kč
ISBN  978-80-245-2196-1 (e-kniha), 1. vydání, 2017, 242 stran, 105 Kč

Cílem plánované vícedílné řady, která vzniká v gesci Centra pro dějiny VŠE v Praze ve spolupráci s Katedrou hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE, je detailně zmapovat fungování ústřední ekonomické vysoké školy u nás. Tento publikační projekt reaguje na institucionalizaci výzkumu dějin VŠE založením Centra pro dějiny VŠE v roce 2013 a jeho dosavadní výsledky výzkumu nejen v souvislosti s šedesátiletým výročí založení VŠE, které si tato prestižní ekonomická vysoká škola v České republice připomínala právě v roce 2013. Předložený první díl mapuje počátky vyššího vzdělávání v ekonomických disciplínách od poloviny 17. století v českých zemích, problematiku založení a fungování Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO), předchůdkyně pozdější VŠE, bezprostřední bouřlivé období po druhé světové válce, resp. po roce 1948 a samotný proces ustavení VŠE v Praze v roce 1953. Srovnán je i vývoj slovenského a českého vysokého ekonomického školství mezi lety 1945 a 1953. Ze středoevropských zemích jsou počátky ústředních ekonomických vysokých škol sledovány v případě Maďarska a Německé demokratické republiky.

 

Vlasta Střížová a kolektivSTŘÍŽOVÁ_obálka_2 na B5.indd
ORGANIZACE V PODMÍNKÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

ISBN 978-80-245-2072-8, 1. vydání, 2014, 236 stran, 453 Kč

Kniha je strukturována do tří tematických celků tak, aby obsahovala základní témata týkající se organizace.

  • První tematický celek knihy tvoří pět kapitol, zabývajících se organizací, informacemi, systémovým pojetím organizace, okolím organizace, organizačními strukturami, změnami a konflikty v organizacích, bezpečností informací v organizaci a informačními technologiemi v organizaci.
  • Druhý tematický celek tvoří tři kapitoly. Je orientovaný na uplatnění poznatků moderního managementu ve vztahu k organizaci v podmínkách informační společnosti. Obsahuje kapitoly týkající se strategického přístupu organizace a ICT, inovací v organizaci a schopností organizace fungovat na etických principech, uplatňovat společenskou odpovědnost a vytvářet kulturu organizace.
  • Třetí tematický celek se ve třech kapitolách zaměřuje na komunikaci, motivaci a rozhodování v organizaci, které jsou významnou součástí podpory rozvoje a fungování organizace.

Publikace je určena všem, kteří mají zájem porozumět organizaci, její podstatě a různým vlivům na její změny, seznámit se s potřebnými informacemi a postupy, které jak pracovníkům, tak manažerům ze všech úrovní organizace mohou přinést ideu, jak překonávat problémy a předcházet poruchám ve fungování organizace. Publikace je také určena studentům, kterým může přinést teoretický pohled na možné  přístupy k řešení problémů praxe a umožnit jim vyšší pravděpodobnost úspěchu při zvládání jejich úkolů. Autoři přistupovali k jednotlivým tématům této knihy na základě odborné práce jak v akademické sféře, tak v praxi, s ohledem na vývoj a budoucnost organizací v současném prostředí.


Milena Soušková, Michal Spirit
Souskova_Spirit_14_mala
PRACOVNÍ PRÁVO PRO EKONOMY

ISBN 978-80-245-2067-4, 1. vydání, 2014, 276 stran, 432 Kč

Učebnice je věnována problematice právní úpravy zaměstnaneckých vztahů a vztahů souvisejících (státní politika zaměstnanosti, kontrola dodržování pracovněprávních předpisů). Důraz je kladen na vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci jak pokud jde o jejich sjednávání a ukončení, tak pokud se týká práv a povinností z těchto vztahů vyplývajících (úprava pracovní doby, odměňování, odpovědnosti za škodu apod.). Od 1. 1. 2014 se do pracovního práva promítá i nový občanský zákoník a na tuto zcela novou úpravu se učebnice zaměřuje a vykládá nově zakotvené pojmy a jejich využití v oblasti pracovněprávních vztahů.


Jan Rauch, Milan Šimůnek

LISP-MINER, GUHA A DATA MINING Rauch_Simunek B5

ISBN 978-80-245-2033-9, 1. vydání, 2014, 462 stran, 468 Kč

GUHA je původní česká metoda explorační analýzy dat založená na kombinaci matematické logiky a statistiky. Její vývoj započal v šedesátých letech minulého století, výsledkem je ucelená teorie automatické tvorby hypotéz podporovaných danými daty. Metoda je implementována ve formě GUHA procedur. GUHA procedura je algoritmus, který má na vstupu analyzovaná data a několik parametrů definujících rozsáhlou množinu zajímavých vztahů. Výstupem je vhodná reprezentace všech zajímavých vztahů platných v daných datech. Počátkem osmdesátých let vznikl záměr použít metodu GUHA na analýzu dat uchovávaných v databázích. Byla vytvořena potřebná modifikace teorie a navrženy GUHA procedury pracující s datovými strukturami uchovávanými v databázích. V devadesátých letech vznikla a začala se rychle rozvíjet nová disciplíny informatiky – dobývání znalostí z databází. Cílem bylo získat ze stále rozsáhlejších dat uchovávaných v databázích různých organizací nové informace a znalosti použitelné při jejich řízení. Došlo také k uvědomění, že GUHA je metodou dobývání znalostí z databází. To v polovině devadesátých let vedlo k experimentální implementaci GUHA procedur navržených pro práci s datovými strukturami uchovávanými v databázích. Tato implementace byla postupně modifikována a podstatně rozšiřována. Výsledkem je systém LISp-Miner určený pro výzkum a výuku dobývání znalostí z databází. Systém je používán jak k výuce informatiky na vysokých školách včetně zahraničních, tak i k analýze reálných dat.

Byly i dále rozvíjeny teoretické výsledky dosažené v souvislosti se záměrem aplikovat metodu GUHA na data uchovávaná v databázích. V návaznosti na rozšiřování teorie je postupně rozšiřován i systém LISp-Miner o prostředky pro práci s doménovou znalostí a pro automatizaci celého procesu dobývání znalostí z databází. Existuje několik desítek publikací o systému LISp-Miner a řada dalších teoretických publikací týkajících se metody GUHA, logiky asociačních pravidel a jejího rozšiřování s cílem využít doménové znalosti a automatizovat proces data mining. Cílem knihy je v ucelené formě prezentovat dosažené výsledky související s metodou GUHA, systémem LISp-Miner a dobýváním znalostí z databází. Dalším cílem je naznačit možnosti využití dosažených teoretických výsledků a systému LISp-Miner při řešení důležitých výzkumných problémů souvisejících se získáváním znalostí z databází. Cílem je i na reálných datech ukázat možnosti aplikací systému LISp-Miner.

Kniha je určena jak pro výzkumníky, učitele a studenty zajímající se o dobývání znalostí z databází, tak i pro odborníky zabývající se konkrétní analýzou reálných dat.

 

Jiří Strouhal, Carmen G. Bonaci, Răzvan V. Mustaţă
Strouhal obalka_B5mala INTERNATIONAL ACCOUNTING PRACTICES

ISBN 978-80-245-2040-7, 1. vydání, 2014, 234 stran, 396 Kč

Tato anglicky psaná publikace se zaobírá teoretickými i praktickými aspekty oceňování v účetnictví v nadnárodním  měřítku s dopadem na vykazování jednotlivých bilančních a výsledkových položek. Pro didaktičnost je publikace doplněna řadou praktických příkladů, ale i ilustrací zveřejňování k daným tématům. Závěrečná pasáž navíc naznačuje zpracování finanční analýzy v počítačovém prostředí. Publikace je základní literaturou pro povinný kurz programu CEMS Accounting Information for Financial Management, přičemž ji zároveň lze využít pro potřeby široké odborné veřejnosti.

This text deals with theoretical and practical aspects of measurement in accounting in global framework with specific impact on recognition and reporting of balance sheet and P/L items. From the didactical point of view there is vital the linkage of theoretical text with many practical exercises as well as illustrations of presentation of selected items. Final chapter also shows us how to prepare financial statements analysis when using computer. Publication is a compulsory reading for obligatory CEMS module “Accounting Information for Financial Management”, however it could be widely used in practice as well.

 

Bez názvu-7Zuzana Stuchlíková
JAPONSKÁ EKONOMIKA VE 21. STOLETÍ

ISBN 978-80-245-2030-8, 1. vydání, 2014, 288 stran, 403 Kč

Monografie seznamuje čtenáře s vývojem, stavem a hlavními problémy japonské ekonomiky, která stále patří mezi významná ekonomická centra světa. V první části mapuje vývoj ekonomiky od reformního období Meidži (ve druhé polovině 19. století) až do současnosti, s důrazem na vývoj, změny a reformy po rozpadu rozsáhlé bubliny na trzích aktiv na počátku 90. let 20. století. Větší pozornost je věnována i vývoji v době světové finanční krize, dopadům rozsáhlého zemětřesení v roce 2011 a také nejnovějším směrům japonské hospodářské politiky. Druhá část publikace poskytuje rozbor charakteru a specifik ekonomiky, jejích silných stránek i slabin, včetně rychlého stárnutí populace, silného veřejného zadlužení, deflace nebo složité energetické situace po roce 2011. Kniha je určena odborné veřejnosti i studentům mezinárodních ekonomických vztahů.

The book explores the development, state and biggest problems of the Japanese economy, which still remains one of the world´s dominant economic powers. The author brings us a description of Japan´s development starting with the Meiji Restoration in the 19th century through the present days. The monograph concentrates especially on Japan´s development after the collapse of the equity and real estate market bubbles at the beginning of the 1990s. It presents detailed analysis both of Japan´s development during the world financial crisis and after massive earthquake in 2011 as well. The second part provides an overview of the structure and distinctions of the Japanese economy, of its strengths and weaknesses, including the fast population ageing, huge public debts, deflation or energy crisis after the 2011 earthquake. This book can be an important resource for both academics and students of international economic relations.

 

MachkovaHana Machková, Petr Král, Markéta Lhotáková a kol.
INTERNATIONAL MARKETING

ISBN 978-80-245-1643-1, druhý dotisk 1. vydání, 2014, 192 stran, 364 Kč

Publikace International Marketing je první anglicky psanou odbornou knihou českého autorského kolektivu Katedry mezinárodního obchodu Vysoké školy ekonomické v Praze. Cílem publikace je zvýšit vědecké renomé školy v zahraničí a nabídnout vlastní odbornou literaturu, jež komplexně pokrývá problematiku mezinárodního marketingu a objasňuje současné trendy v oblasti mezinárodního podnikání. Mezinárodní marketing je dynamicky se rozvíjející disciplínou nedílně spjatou s podnikatelskou praxí, která musí reagovat na stále se měnící mezinárodní podnikatelské prostředí. Zejména v období současné ekonomické krize je marketing jedním z významných nástrojů, který pomáhá překonávat podnikům problémy se sníženou poptávkou na mezinárodních trzích.

International Marketing is the first scientific publication in English written by a team of Czech authors from the Department of International Trade at the University of Economics, Prague. The aim is to improve the university´s scientific image internationally and to offer a book covering the topic of international marketing and explaining the current trends in international business. International marketing is a dynamic science very closely linked to practical business; it must effectively react to the quickly changing international business environment. During the difficult period of an economic crisis, marketing is one of the most important tools in overcoming lower demand in international markets.

 

tisk_přední.inddJiří Dvořáček
ZÁKLADY PEDAGOGIKY

ISBN 978-80-245-2014-8, 1. vydání, 2014, 300 stran, 565 Kč

Učebnice zaměřuje pozornost na motivaci studentů k hlubšímu zájmu o problematiku výchovy a vzdělávání v širších souvislostech. K tomu slouží srozumitelný jazyk, obrazový materiál a vybrané pasáže z relevantních pramenů. Je určena studentům učitelství či vychovatelství v prezenčním a kombinovaném studijním programu, kteří nestudují oborovou pedagogiku, ale potřebují získat základní přehled. Obsahem publikace je nástin historického vývoje názorů na výchovu a vzdělávání včetně současných vzdělávacích trendů v Evropě, stručné seznámení se základními zákonitostmi vyučovacího procesu a s problematikou výchovy v širším vztahu k sociálnímu prostředí. Pozornost je věnována morálnímu rozvoji osobnosti, připojena je i stať o problematice volného času dětí a mládeže. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny otázkami a úkoly pro práci v semináři. Publikace obsahuje odkazy na další bibliografické zdroje.


Libuše Müllerová, Vladimír Králíček a kol.
Králíček_Auditing
AUDITING

ISBN 978-80-245-2018-6, 1. vydání, 2014, 460 stran, 470 Kč

Cílem publikace je vysvětlit význam auditu účetních závěrek pro uživatele účetních informací. Ověřené závěrky mají poskytnout přiměřené ujištění, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace a hospodaření účetní jednotky a že se na informace v ní obsažené mohou uživatelé spolehnout při svém rozhodování. Pro studenty, asistenty auditorů i auditory má publikace poskytnout základní informace, jak proces auditu probíhá, a jakým způsobem se vyhodnocují rizika významné nesprávnosti. Důraz je při tom kladen na kvalitu při provádění auditorské činnosti, což je i zásadní požadavek regulátorů upravený rovněž mezinárodními auditorskými standardy. Kromě obecných pravidel statutárního auditu je v samostatné kapitole uveden i postup auditorů při provádění přezkumu hospodaření ve veřejném sektoru. Součástí publikace je řada příloh, které se při auditu používají.

 

Radvakova_B5Věra Radváková
TEXTY A JEJICH INTERPRETACE od historie po současnost, od teorie k praxi

ISBN 978-80-245-2013-1, 1. vydání, 2014, 114 stran, 420 Kč

Publikace se zaměřuje na interpretaci textů. Interpretaci chápeme jako jednu ze základních metod vědecké práce. Jestliže výzkum je definován jako systematická činnost založená na teorii, musíme této teorii (která je nejčastěji obsažena v daném textu) především porozumět. Z každého textu získáváme určité množství informací. Základem vědeckého přístupu je schopnost pracovat s rozsáhlými objemy dat a informacemi, vyznat se v nich, umět odvozovat závěry. Každý empirický výzkum vyžaduje interpretaci získaných kvantitativních i kvalitativních dat. Avšak zatímco pro sběr a zpracování výzkumných dat byly vyvinuty četné a náročné metody, pro jejich interpretaci nejsou k dispozici metodické poznatky téměř žádné. Cílem práce je mimo jiné popsat teoretické přístupy k interpretaci textů. Soustředí se na systematický výklad možností interpretace, na propojení historického hlediska se současným stavem. Poukazuje, jak je vnímáno slovo interpretace odbornou i laickou veřejností. Zjišťuje, kdy a kde je nutné se interpretací zabývat a především, kdy je zapotřebí vnímat interpretaci jako metodu.

 

Hnát_obal_OK pro tisk.inddPavel Hnát
POLITICKÁ EKONOMIE GLOBÁLNÍCH NEROVNOVÁH

ISBN 978-80-245-2023-0, 1. vydání, 2014, 232 stran, 350 Kč

Cílem publikace je využít teoretické souvislosti nerovnováh platební bilance a komplexní ekonomické krize k zachycení proměny úlohy státu (regulace) v současné globální ekonomice. První kapitola mapuje teoretická východiska celého problému a opírá se o kombinaci mezinárodní politické ekonomie s teorií otevřené ekonomiky. Druhá kapitola se zaměřuje na empirické zmapování a vysvětlení dynamiky současného mezinárodního finančního systému. Zaměřuje se jednak na změněné podmínky globálního finančního systému po rozpadu bretton-woodského měnového systému a rozmachu finanční globalizace, jednak na současnou epizodu nerovnováh běžného účtu platební bilance. Třetí kapitola shrnuje možnosti a limity státu při řešení globálních nerovnováh a chyb v národní hospodářské politice.

 

sirucek_14_ob_malaPavel Sirůček
EKONOMIE PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM NA VŠE V PRAZE

ISBN 978-80-245-2009-4, 5. vydání, 2014, 298 stran, 295 Kč

Publikace již 5. aktualizovaným a doplněným vydáním reaguje na trvalou poptávku ohledně materiálů určených především zájemcům o navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze z jiných vysokých škol. Text precizuje základní požadavky z oblasti standardní mikroekonomické a makroekonomické teorie. Jedná se o nároky odpovídající úrovni základních kurzů mikroekonomie a makroekonomie, přednášených na VŠE v Praze.

Těžiště sbírky leží v řešených úkolech, příkladech a problémech. Publikace obsahuje též struktury tematických okruhů, odkazy na literaturu, doporučené příklady a úkoly k procvičení, ukázky testů s klíčem řešení atd. Využitelnost publikace je předpokládána v neposlední řadě i ze strany stávajících studentů VŠE v Praze na všech stupních studia.

5. aktualizované a doplněné vydání obsahuje (obdobně jako 4. přepracované a doplněné vydání z roku 2011) podstatné změny oproti vydáním předchozím. Jde např. o aktualizované pasáže v oblasti makroekonomických agregátů, rozšíření dodatků či zařazení mnohých dalších ukázek testových variant. Aktuální vydání publikace též reaguje na nové trendy i výzvy ve výuce standardní ekonomické teorie v první a druhé dekádě 21. století.