Knižní publikace 2019

Publikace vydané v roce 2019 (1. 1. 2019 – 18. 9. 2019):

 

Tran Van Quang
Makroekonomické modely pro měnovou analýzu

ISBN 978-80-245-2305-7, 1. vydání, 250 stran, 349 Kč

Monografie Makroekonomické modely pro měnovou analýzu – přístup DSGE se zabývá využitím modelů DSGE v analýze měnové politiky. Nejdříve pojednává o postupech při modelování s použitím přístupu DSGE. Dále jsou odvozeny různé typy modelů DSGE s důrazem na novokeynesovské modely. Nakonec jsou diskutovány transmisní mechanismy měnové politiky při cílování inflace, analýza schopnosti modelů DSGE vystihnout realitu a možnosti jejich zdokonalení. Monografie je určena odborníkům v oblasti makroekonomického modelování, může být studijním materiálem pro studenty magisterského a doktorského studia.

 

Team of authors
English for Business and Economics
Student’s Book

ISBN 978-80-245-2210-4, třetí dotisk 1. vydání, 290 stran, 294 Kč

English for Business and Economics is a ‘tailored’ course for the students of the University of Economics and other students who are preparing to pursue their careers in business, economics and related areas. The material is based on the results of language needs analysis research carried out by the authors among the university graduates and their major employers in 2015. It contains twelve units, eight of which cover business related topics and four aim to introduce and practise skills necessary for effective communication with colleagues and business partners. The course, which sets out to involve learners actively in the process of developing their language skills, combines traditional methods of language teaching with a communicative approach encouraging students to express their own ideas concerning the coursebook topics. All units offer a full range of exercises focusing on the four main skills (reading, listening, writing and speaking) necessary for successful language acquisition. Level: upper-intermediate (B2 according to CEFR).

Učebnice je vytvořená pro studenty Vysoké školy ekonomické a další studenty, kteří se připravují na kariéru v obchodě, ekonomii a příbuzných oborech. Obsah knihy je založen na výsledcích výzkumu analýzy jazykových potřeb, který autoři provedli v roce 2015 mezi absolventy VŠE a jejich hlavními zaměstnavateli. Učebnice obsahuje dvanáct lekcí, z nichž osm pokrývá vybraná ekonomická témata a čtyři, jejichž záměrem je představit a procvičit klíčové dovednosti nezbytné pro efektivní komunikaci s kolegy a obchodními partnery. Cílem kurzu je aktivně zapojit studenty do procesu osvojování cizího jazyka za použití tradičních výukových metod a komunikativního stylu výuky.

 

Jakub Fischer, Petr Mazouch, Klára Hulíková Tesárková, Olga Kurtinová
New Generations in Demography: New Challenging Adventures in the Population Science

ISBN 978-80-245-2302-6 (e-kniha), 1. vydání, 144 stran, zdarma

DOI: 10.18267/pu.2019.fis.2302.6, (https://doi.org/10.18267/pu.2019.fis.2302.6)

Demography is currently one of the most rapidly developing fields of study, its topics involve contemporary trends of population development in the World, changes in the age structure (and other socio-economic structures) of the population, changes in the intensity of population processes (mortality, fertility, migration, natality etc.) and many others. Among the most important topics, there are above all the population aging in developed countries, health status of the population or persistent high fertility and population growth in some developing countries. The book introduces the issue of “new generations” in demography from two different perspectives – new generations of scientists and new generations of issues. An international group of young scientists jointed for the book preparation and present their work as well as topics currently solved in the population science. In the book, promising topics which deserve the public and scientific attention are presented – the role of demography, population policy, demographic methodology, analysis of mortality etc. The book is intended not only for professional demographers or social scientists but also for the wider public, for all, who are interested in the topic of population and are aware of its importance for the lives of all of us.

Demografie je dnes jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů, mezi její témata patří současné trendy populačního vývoje na světě, změny věkové struktury (a dalších sociálně-ekonomických struktur) obyvatelstva, změny v intenzitě populačních procesů (úmrtnosti, plodnosti, migrace, porodnosti atd.) a mnoho dalších. Mezi nejdůležitější témata patří především stárnutí obyvatelstva ve vyspělých zemích, zdravotní stav obyvatelstva nebo přetrvávající vysoká plodnost a růst populace v některých rozvojových státech. Kniha představuje „nové generace“ v demografii ze dvou různých perspektiv – nové generace vědců a nové generace témat. Mezinárodní skupina mladých vědců se společně podílela na přípravě této knihy a prezentuje v ní jejich práci i témata, která jsou v současné době řešena v populační vědě. V knize jsou prezentována témata, která si zaslouží veřejnou i odbornou pozornost – role demografie, populační politika, demografické metody, analýza úmrtnosti apod. Kniha je určena nejen odborným demografům nebo společenským vědcům, ale i široké veřejnosti, všem, kdo se zajímají o tématiku populace a jsou si vědomi jejího významu pro životy nás všech.
Ke stažení