Knižní publikace 2019

Jan Eichler a kolektiv
Evropská bezpečnost 30 let po skončení studené války

ISBN 978-80-245-2296-8, 1.  vydání, 2019, 270 stran, 491 Kč

Monografie navazuje na svoji předchůdkyni vydanou v roce 2016 a vyhodnocuje události, ke kterým došlo v letech 2015–2018. Zaměřuje se především na hlavní bezpečnostní hrozby a rizika, jimž čelí Evropa 30 let po skončení studené války. Je to především přenesení úderů globálního terorismu na území západní Evropy, přičemž nejhůře postižena byly Francie, Belgie a SRN. Další hrozbou jsou důsledky války na Ukrajině, zejména pak nárůst vojenského napětí v Evropě. Na tyto hrozby musela reagovat EU i její členské státy.

 

Marek Jošt
Nestátní neziskové organizace: právní úprava, účetnictví, audit, transparentnost

ISBN 978-80-245-2325, 1. vydání, 2019, 250 stran, 491 Kč

Publikace rozebírá právní úpravu vybraných forem nestátních neziskových organizací. Vedle toho obsahuje řadu praktických příkladů nejčastějších i specifických účetních operací včetně účtování darů, dotací a dalších zdrojů financování. Zvláštní pozornost je pak věnována specifikům v oblasti účetnictví a auditu těchto účetních jednotek v porovnání s podnikatelskými subjekty. Závěrečná část seznamuje s výzkumy posledních let na poli transparentnosti hospodaření nestátních neziskových organizací.

 

Aleš Skřivan ml., Andrej Tóth a kolektiv  
DĚJINY VŠE V PRAZE II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě

ISBN 978-80-245-2334-7 (e-kniha), 1. vydání, 2019, 640 stran, 219 Kč
ISBN 978-80-245-2192-3 (tištěná kniha), 1. vydání, 2017, 640 stran, 285 Kč

Druhý díl syntézy k dějinám Vysoké školy ekonomické v Praze analyzuje fungování školy na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let. Dějiny VŠE v uvedeném období jsou podány na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů na tehdejší partnerské bratislavské Vysoké škole ekonomické v Bratislavě a i na obdobných vysokoškolských institucích ve středoevropských zemích patřících nejen do tzv. zemí východního bloku: v Maďarsku, Německé demokratické republice a Polsku, ale i v Rakousku.

 

Alexej Sato, Jaroslav Halík, Vít Hinčica
INTERNATIONAL BUSINESS OPERATIONS

ISBN 978-80-245-2205-0, první dotisk 1. vydání, 2019, 168 stran, 284 Kč

The book provides a compact overview on different operations used in international trading. It is useful not only for those who have little experience with international trading, but also for those who want to extend, compare or enhance their knowledge. In the publication, special attention is paid to trading in the European Union. The book is enriched with several realistic case studies that can be used in class.

Kniha poskytuje kompaktní přehled různých operací využívaných v mezinárodním obchodování. Je užitečná nejen pro ty, kteří nemají s mezinárodním obchodováním velké zkušenosti, ale i pro ty, kteří si chtějí rozšířit, porovnat nebo aktualizovat své znalosti. V publikaci je zvláštní pozornost věnována obchodování v Evropské unii. Kniha je dále obohacena o několik realitu simulujících případových studií, které mohou být využívány na hodinách.

 

Jana Tepperová
DAŇ Z PŘÍJMŮ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: Souvislosti a kolize v národním i mezinárodním kontextu

ISBN 978-80-245-2324-8, 1. vydání, 2019, 154 stran, 292 Kč

Daň z příjmů a pojistné na sociální zabezpečení jsou povinné platby, které se potkávají na národní i mezinárodní úrovni. Oddělená správa a koordinace těchto plateb může vést ke kolizím s vlivem na efektivní zatížení pracovních příjmů, což dopadá na pracovníky, zaměstnavatele i dotčené státy. Publikace poskytuje unikátní náhled na vzájemné souvislosti těchto povinných plateb, upozorňuje na možné kolize a přináší doporučení pro zjednodušení a zefektivnění jejich nastavení i správy.

 

Aleš Skřivan, Andrej Tóth et al.
History of the University of Economics, Prague (I)
The History of Economic Higher Education in the Czech Lands

ISBN 978-80-245-2255-5 (tištěná kniha), 1. vydání, 2019, 170 stran, 551 Kč
ISBN 978-80-245-2266-1 (e-kniha), 1. vydání, 2019, 169 stran, 466 Kč

The publication describes the long way to the foundation of an independent university of economics in Czechoslovakia in 1953. It also provides a general historical overview of higher economic education in the First Czechoslovak Republic which became the cradle of an autonomous teaching of business and economic disciplines at the university level. The publication depicts briefly also earlier history of higher education in economic and business disciplines from their very beginnings, i.e. from the mid-17th century to the break-up of Austria-Hungary. Particular attention is paid not only to the First-Republic university education but also to the establishment and operation of the Business University in Prague (VŠO), predecessor of the later VŠE. Subsequently, the turbulent period after World War II, particularly after 1948, is discussed in detail, as that period preceded the actual foundation of the University of Economics in Prague in 1953.

 

Tran Van Quang
Makroekonomické modely pro měnovou analýzu

ISBN 978-80-245-2305-7, 1. vydání, 2019, 250 stran, 349 Kč

Monografie Makroekonomické modely pro měnovou analýzu – přístup DSGE se zabývá využitím modelů DSGE v analýze měnové politiky. Nejdříve pojednává o postupech při modelování s použitím přístupu DSGE. Dále jsou odvozeny různé typy modelů DSGE s důrazem na novokeynesovské modely. Nakonec jsou diskutovány transmisní mechanismy měnové politiky při cílování inflace, analýza schopnosti modelů DSGE vystihnout realitu a možnosti jejich zdokonalení. Monografie je určena odborníkům v oblasti makroekonomického modelování, může být studijním materiálem pro studenty magisterského a doktorského studia.

 

Team of authors
English for Business and Economics
Student’s Book

ISBN 978-80-245-2210-4, třetí dotisk 1. vydání, 2019, 290 stran, 294 Kč

English for Business and Economics is a ‘tailored’ course for the students of the University of Economics and other students who are preparing to pursue their careers in business, economics and related areas. The material is based on the results of language needs analysis research carried out by the authors among the university graduates and their major employers in 2015. It contains twelve units, eight of which cover business related topics and four aim to introduce and practise skills necessary for effective communication with colleagues and business partners. The course, which sets out to involve learners actively in the process of developing their language skills, combines traditional methods of language teaching with a communicative approach encouraging students to express their own ideas concerning the coursebook topics. All units offer a full range of exercises focusing on the four main skills (reading, listening, writing and speaking) necessary for successful language acquisition. Level: upper-intermediate (B2 according to CEFR).

Učebnice je vytvořená pro studenty Vysoké školy ekonomické a další studenty, kteří se připravují na kariéru v obchodě, ekonomii a příbuzných oborech. Obsah knihy je založen na výsledcích výzkumu analýzy jazykových potřeb, který autoři provedli v roce 2015 mezi absolventy VŠE a jejich hlavními zaměstnavateli. Učebnice obsahuje dvanáct lekcí, z nichž osm pokrývá vybraná ekonomická témata a čtyři, jejichž záměrem je představit a procvičit klíčové dovednosti nezbytné pro efektivní komunikaci s kolegy a obchodními partnery. Cílem kurzu je aktivně zapojit studenty do procesu osvojování cizího jazyka za použití tradičních výukových metod a komunikativního stylu výuky.

 

Jakub Fischer, Petr Mazouch, Klára Hulíková Tesárková, Olga Kurtinová
New Generations in Demography: New Challenging Adventures in the Population Science

ISBN 978-80-245-2302-6 (e-kniha), 1. vydání, 2019, 144 stran, zdarma

DOI: 10.18267/pu.2019.fis.2302.6, (https://doi.org/10.18267/pu.2019.fis.2302.6)

Demography is currently one of the most rapidly developing fields of study, its topics involve contemporary trends of population development in the World, changes in the age structure (and other socio-economic structures) of the population, changes in the intensity of population processes (mortality, fertility, migration, natality etc.) and many others. Among the most important topics, there are above all the population aging in developed countries, health status of the population or persistent high fertility and population growth in some developing countries. The book introduces the issue of “new generations” in demography from two different perspectives – new generations of scientists and new generations of issues. An international group of young scientists jointed for the book preparation and present their work as well as topics currently solved in the population science. In the book, promising topics which deserve the public and scientific attention are presented – the role of demography, population policy, demographic methodology, analysis of mortality etc. The book is intended not only for professional demographers or social scientists but also for the wider public, for all, who are interested in the topic of population and are aware of its importance for the lives of all of us.

Demografie je dnes jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů, mezi její témata patří současné trendy populačního vývoje na světě, změny věkové struktury (a dalších sociálně-ekonomických struktur) obyvatelstva, změny v intenzitě populačních procesů (úmrtnosti, plodnosti, migrace, porodnosti atd.) a mnoho dalších. Mezi nejdůležitější témata patří především stárnutí obyvatelstva ve vyspělých zemích, zdravotní stav obyvatelstva nebo přetrvávající vysoká plodnost a růst populace v některých rozvojových státech. Kniha představuje „nové generace“ v demografii ze dvou různých perspektiv – nové generace vědců a nové generace témat. Mezinárodní skupina mladých vědců se společně podílela na přípravě této knihy a prezentuje v ní jejich práci i témata, která jsou v současné době řešena v populační vědě. V knize jsou prezentována témata, která si zaslouží veřejnou i odbornou pozornost – role demografie, populační politika, demografické metody, analýza úmrtnosti apod. Kniha je určena nejen odborným demografům nebo společenským vědcům, ale i široké veřejnosti, všem, kdo se zajímají o tématiku populace a jsou si vědomi jejího významu pro životy nás všech.
Download_EBOOK_New Generations in Demography